نویسنده در این اثر، از یک‌سو، درصدد بیان دیدگاه‌های خویش در باب مسائل اساسی فلسفه‌ی مضاف، و از دیگرسو در مقام جلب‌‌نظر ارباب حکمت و معرفت، به ضرورت و اهمیت تأسیس و توسعه‌ی فلسفه‌های مضاف، براساس حکمت و علوم عقلی اسلامی هستند و از سوی سوم ایشان با ارائه مباحث مهمی در بخش اول و ارائه چند بحث درباره‌ی چند فلسفه مضاف، سعی کرده‌اند الگوهایی را برای تأسیس و تدوین فلسفه‌های مضاف اسلامی در معرض درد علاقمندان به این امر قرار دهند.
نگاهی گذرا بر آثار و آرای استاد نشان می‌دهد زمینه‌های مطالعاتی ایشان گستره‌ی متنوعی را دربر می‌گیرد. عرصه‌های گوناگونی همچون: ۱. مبانی و کلیات فلسفه‌های مضاف، ۲. فلسفه‌ی دین، منطق فهم دین و فلسفه‌ی معرفت دینی، ۳. فلسفه‌ی اصول، فلسفه‌ی فقه و اصول فقه، ۴. علم دینی، به‌ویژه علوم انسانی اسلامی ۵. فرهنگ‌پژوهی، به‌ویژه فلسفه‌ی فرهنگ، ۶. نظام تعلیم و تربیت، به‌ویژه مسائل حوزه ودانشگاه، ۷. فقه سیاسی، اندیشه‌ی سیاسی، مباحث پیشرفت و نقد تجدد، ۸. مباحث هنر، شعر و ادبیات فارسی، هریک سهمی از سودای قلبی و سواد قلمی استاد را به خود معطوف داشته است، اما مطالعه‌ی تأسیسی در زمینه‌ی فلسفه‌های مضاف به علوم و امور، «منطق فهم دین» و «مبانی معرفت دینی» نقطه‌ی ثقل تحقیقات وی را تشکیل داده است.