در ویرایش دوم کتاب قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن، ماهیت و جایگاه قرض‌الحسنه در اقتصاد اسلامی و آثار اقتصادی آن و عملکردش در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از عناصر اصلی قرض‌الحسنه نیاز قرض گیرنده و انگیزه معنوی و اخروی قرض دهنده می‌باشد. قرض در ذهنیت فرد مسلمان درآمد موقت است. یکی از ویژگی‌هایی اثر  کنونی که آن را منحصر به فرد می‌کند توجه خاص به تفاوت بین قرض و قرض‌الحسنه است که در دیگر آثار مربوط به قرض‌الحسنه، یا بدان اشاره نشده است و یا مورد تأکید قرار نگرفته. در واقع تمامی آثار دیگری که به نام قرض‌الحسنه انتشار یافته‌اند مربوط به قرض هستند.