یکی از بخش های الگوی سوم زن حضور اجتماعی هنجارمند است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین فرج االله هدایت نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در نشست علمی شبکه مسائل نظریه الگوی سوم زن که در ساختمان مرکز طوبی برگزار شد، بیان کرد: این نشست ها می تواند در برداشت های ما تاثیرگذار باشد و در این خصوص قدم های خوبی برداشته شده است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان اینکه دانشگاه ها در این پروزه چندان اقبالی نشان ندادند اما اکنون رفته رفته به این سمت در حال حرکت هستند، افزود: وقتی ما با زن در جامعه مدرن مواجه هستیم یعنی زنی که در عرصه آموزش، سیاست ورزی، اقتصاد و در میدان های ورزشی حضور دارد؛ آیا این حضور این درست است یا غلط و اگر درست می باشد، ساختارهای اداری، آموزشی و فضای حکمرانی ما با فضای جدید همخوانی دارد یا نه؟

این مولف و محقق حوزوی در خصوص شبکه مسائل گفت: در طرح پژوهشی چند قدم را باید به ترتیب برداریم؛ تجمیع اطلاعات و تحلیل و پردازش آن موجب خروجی و در نهایت، اثبات یک نظریه و تبدیل آن به دانش می شود.

وی افزود: برای تولید دانش اولین قدم ما موضوع شناسی و مسئله یابی می باشد و در ادامه به سراغ گردآوری و تحلیل و پردازش اطلاعات و نتیجه گیری می رویم؛ لذا شبکه مسائل گام اول هر طرح پژوهشی است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه بیان کرد: ما یک ابر مسئله ای داریم که تعبیر به مسئله کلی می شود که یک سری امور جزئی و فردی در ذهن خود خواهد داشت، وقتی آنها را سازمان دهی و طبقه بندی می کنیم، شبکه مسائل نام می گیرد و اگر بخواهیم شبکه‌ مسائل تعریف کنیم اول باید رویکرد خود را نسبت به مسئله مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه در ادبیات فقهی و حقوق گاهی از حق فرد و گاهی از وظایف او حرف می زنیم مانند مسئله حجاب، گفت: گاهی شما حجاب را به عنوان یک حق برای زن بحث می کنید که در این امر، شاید فردی بگوید این حق را نمی خواهم و اگر به عنوان وظیفه بحث کنید خواهند گفت که فردی که از این وظیفه تمرد کرده ضمانت اجرای آن چیست؟ بنابراین می پرسیم که آیا وظیفه تکلیفی محض است؟

حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا بیان کرد: یکی از بخش های الگوی سوم زن حضور اجتماعی هنجارمند است لذا اینجا انبوهی از مسائل را دارد. اگر ما از حضور اجتماعی زن حرف می زنیم این امر اقتضائاتی دارد؛ از جمله: مسئله پوشش و حریم نگهداری است که یک عده می خواهند حضور اجتماعی داشته باشند ولی این هنجارها را رعایت نکنند.

وی افزود: یکی از معضلاتی که این مراکز دارد و این کار انجام نشده برنامه جامع اقدام و نگاه از منظر رفتاری است. می بایست حاکمیت برای زنانی که می خواهند خانواده گرا و جامعه پذیر باشند، برنامه داشته باشد؛ مانند مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها باید از این زاویه شکافته شود که ممنوع است یا صلاح نیست؟