مسئولیت مدنی در قرآن اثر حسین هوشمند فیروزآبادی

در این کتاب تلاش شده است با محور قراردادن قرآن به‌عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اسلام، ضمن تبیین صحیح حقوق مسئولیت مدنی در قرآن و ارزیابی مطابقت مباحث حقوقی مسئولیت مدنی با آیات قرآن، راه برای طراحی نظام مسئولیت مدنی در منابع اسلامی هموارتر گردد و با ارائه آیات‌الأحکامی در بخش حقوق مسئولیت مدنی، گام مؤثری درجهت تحقیقات آتی مرتبط با مسئولیت مدنی در حقوق اسلام برداشته شود.

اثر حاضر ذیل سه فصل و در قالب هفت گفتار به مباحثی چون «ادله قرآنی مسئولیت مدنی»، «مبنای قرآنی مسئولیت مدنی»، «ارکان مسئولیت مدنی در قرآن»، «علل موجهه و اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن»، «آیات مرتبط با جبران خسارت» و «اصول حاکم بر روش‌های جبران خسارت در قرآن» پرداخته است.

مطلب قبلی
مطلب بعدی