کتاب «تحول نظام اداری ـ دفتر اول: منابع انسانی» اثر جمعی از محققان منتشر شد

نظر به اهمیت نیروی انسانی سازمان و زیر سیستم‌های مدیریت منابع انسانی نظیر سیستم جذب، سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد، سیستم پاداش و نظایر اینها در تحول اداری، در همایشی که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، یکی از محورهای آن به موضوع منابع انسانی و تحول اداری اختصاص یافت تا فرصتی برای صاحب‌نظران فراهم آید تا نقش نیروی انسانی و زیر سیستم‌های مدیریت منابع انسانی را در تحول نظام اداری کشور مورد بررسی قرار داده، نظرات خود را در این خصوص ارائه نمایند.

این دفتر اولین مجموعه از این مقالات است که به موضوع «منابع انسانی و تحول نظام اداری» اختصاص یافته است و از این منظر به صورت مجموعه‌ای تخصصی مسائل منابع انسانی را در تحول نظام اداری مورد بررسی قرار می‌دهد. این دفتر دارای چهارده مقاله و یک مقدمه علمی می‌باشد.

این کتاب مجموعه‌ای چهارجلدی است که جلد اول آن با عنوان «تحول نظام اداری ـ دفتر اول: منابع انسانی»، جلد دوم آن با عنوان «تحول نظام اداری ـ‌ دفتر دوم: سیاست‌گذاری و مسائل کلان سازمان»، جلد سوم آن با عنوان «تحول نظام اداری ـ دفتر سوم: سلامت سازمانی» و جلد چهارم آن با عنوان «تحول نظام اداری ‌ـ دفتر چهارم: فرهنگ و ارزش‌های سازمانی» راهی بازار نشر شده است.

مطلب قبلیدومین پیش همایش ملی عرفان اهل‌بیتی
مطلب بعدی