پژوهش و مطالعات الهیاتی، نیاز جامعه علمی

قاسم اخوان نبوی 

عضو هیات علمی گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 

 

پژوهش و مطالعات الهیاتی، نیاز جامعه علمی

مسائل و موضوعات مختلف را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی و مطالعه قرار داد یکی از ابعادی که می‌توان مسائل را مورد بررسی قرار داد بررسی الهیاتی مسائل می‌باشد، مطالعات الهیاتی مسائل از جمله رویکردهایی است که امروزه مورد توجه قرار گرفته شده است، به عنوان مثال بحث درباره شکل‌گیری نگرش مدرن از جنبه الهیاتی مورد بررسی قرار گرفته شده است و به تأثیر اندیشه‌های الهیاتی در به وجود آمدن آن توجه شده است، به عنوان مثال در کتاب «ریشه‌های الهیاتی مدرنیته» بطور مفصل به این مسئله پرداخته شده است که جریان مدرنیته و نگرش سکولاری و دنیوی حاکم بر تفکر انسان ریشه در اندیشه‌های الهیاتی داشته است و تحولاتی که در این اندیشه به وجود آمد زمینه را برای نگاه سکولاری و دنیوی فراهم کرد یکی از این تحولات اساسی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته شده است غلبه و رواج تفکر نومینالیستی و انکار کلیات بیان شده است که دارای لوازم و پیامدهایی مانند نفی و یا تردید در مابعدالطبیعه و رواج نگرش دنیوی و انسان‌محوری گردید به این معنا که همه امور از منظر انسانی مورد بررسی قرار گرفته شد. البته در این باره کتابهای دیگری نیز نوشته شده است که به این مسئله پرداخته‌اند و به مباحثی مانند الهیات سکولار و دنیوی اشاره دارند، زیرا الهیات را به عنوان یک محصول فرهنگی می‌دانند که دارای زمینه‌های فرهنگی می‌باشد. این طرز نگرش دارای پیامدهای منفی مانند تکثرگرایی و نسبیت‌گرایی می‌باشد، زیرا درباره حقانیت باورها هیچ اظهار نظری نمی‌کند. با توجه به آنچه بیان شد یکی از ابعادی که لازم است درباره مطالعه مسائل مختلف مانند علوم انسانی اسلامی و تمدن سازی مورد توجه قرار بگیرد تبیین مبانی الهیاتی مسئله است.