کرسی علمی واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

کرسی علمی ترویجی:  «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء»

برگزار کننده: گروه فلسفه پژوهشگاه

ارائه‌دهنده: استاد محمدعلی اردستانی

ناقدان: حجج اسلام آقایان دکتر امیر دیوانی و دکتر مسعود اسماعیلی

دبیرعلمی: دکتر حسین رمضانی

زمان برگزاری: روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه جاری از ساعت ۱۵ تا ۱

مکان برگزاری: سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

خبر برگزاری کرسی: واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

صوت کرسی علمی: دریافت صوت کرسی علمی ترویجی

گزارش محتوایی: کرسی علمی ترویجی “واقع به مثابه حد ذات شی‌ء”

مطلب قبلیذات گرایی جدید همان ذات گرایی ارسطویی است
مطلب بعدیذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید