ضرورت تثبیت و توسعه‌ جایگاه مولد مرکز پژوهش‌های جوان، در جبهه‌ی گفتمان متن انقلاب اسلامی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای مدیران مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد. دکتر سعید کرمی رئیس مرکز پژوهش‌های جوان با حضور در این جلسه به ایراد سخنانی پرداخت.

دکتر کرمی گفت: برای رسیدن به موضوعات کاربردی مورد نیاز قشر جوان، لازم است تا فرآیند مساله یابی به درستی طی شود؛ بدین منظور هدایت و ساماندهی بخش مخاطب شناسی اهمیتی بیش از پیش می‌یابد.

کرمی افزود: یکی از اصول و سیاست‌های برنامه‌های مرکز پژوهش‌ها، تثبیت و توسعه‌ی جایگاه مولد این مرکز، در جبهه‌ی گفتمان متن انقلاب اسلامی به فراخور مخاطب جوان است؛ از جمله لوازم مهم جایگاه مذکور،آسیب شناسی، به روز رسانی و بازتعریف ادبیات ترویجی حاکم بر کل خروجی‌های کانون اندیشه جوان است.

رئیس مرکز پژوهش‌های جوان گفت: با هدف پویایی بیشتر مجموعه کانون، باید به هر دو محور فعالیت‌های تولیدی و ترویجی به صورت توامان ضریب داد تا میزان اثرگذاری آنها به موازات یکدیگر فزونی یابد؛

کرمی تصریح کرد: یکی از راه‌های تحقق این مهم، ارتباط گرفتن هدفمند و معین با مرکز بیرونی همسو با گفتمان  انقلاب است. بدیهی است این ارتباط گیری در هر دو محور یاد شده می‌بایست اتفاق بیفتد و مکمل هم باشند.