اسناد راهبردی کشور ناظر بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در گفت و گو با ایرنا در خصوص همسو بودن سند الگوی اسلامی پیشرفت با سایر اسناد بالادستی و راهبردی کشور، اظهار کرد: اهداف اسناد راهبردی کشور در راستای تعالی و تثبیت ارزش ها و مبانی اندیشه در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم کنار سایر اسناد، یک سند بالادستی محسوب می شود و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های سایر اسناد راهبردی به منظور تحول و پیشرفت در نظام اسلامی باید ناظر بر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد.
سیدباقری با بیان اینکه قرار نیست سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برنامه اجرایی ارائه دهد، افزود: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار نیست در سایر برنامه های اجرایی و سیاست ها دخالت کند، نکته مهم این است که تمام برنامه ها و اسناد نیاز به سند الگو هستند.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه ادامه داد: سند ارائه شده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را نباید به عنوان سند پایه و نهایی شده تلقی کنیم. بلکه فرایندِ گفت و گوییِ دو سال آینده را باید با این سند پله به پله و گام به گام جلو ببریم.
وی با اشاره به نشست‌هایی که برای تبیین و بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود، اظهار کرد: نشست هایی که تاکنون برای این موضوع برگزار شده به منزله قدمی است تا یک بار دیگر مفاهیم، مبانی، اصول، اهداف و پرسش هایی که درباره سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مرور کنیم.
سیدباقری افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی دیگر، تفاهم بیناذهنی میان نخبگان جامعه ایجاد کرده و آنها را برای کمک به نهایی کردن سند، دعوت می کند.
به گفته سیدباقری، نباید اینطور تلقی شود که بعد از هفت سال، تمام امور بر نوشتن صرفِ سند قرار گرفته است، بلکه گفتمان سازی، نظریه پردازی و مقدمه چینی برای رسیدن به یک فرایند دقیق نظری نیز در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه بوده است.
این پژوهشگر درباره تاثیر اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یادآور شد: پیشرفت، تمام عرصه های جامعه را در بر می گیرد و اندیشکده های مختلف از زوایا و مناظر مختلف باید در تدوین سند یادشده حضور داشته باشند.