جهان در اندیشه هیدگر به چاپ چهارم خود رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “جهان در اندیشه هیدگر”اثر دکتر محمود خاتمی، محقق گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برای چهارمین بار به زیور طبع آراسته شد. 

از نظر کتاب “جهان در اندیشه هیدگر”، مساله اصلی هیدگر بحران انسان معاصر غربی است؛ همانطور که هیدگر بحث کرده است این بحران ریشه در اندیشه فلسفی غرب و ظهور تمدن و دوران جدید – علم و تکنولوژی –دارد. نویسنده با اصلی دانستن این مساله در اندیشه هیدگر کوشیده است آرا و راه حلی را که هیدگر خود ارایه داده است بررسی کند. مساله هستی که هیدگر آن را موضوع اصلی فلسفه می‌داند، بنا به نظر نویسنده کتاب، در همه مراحل اندیشه هیدگر بن‌مایه راه حل او برای این بحران است. مزیت این کتاب در این است که ضمن طرح مباحث تخصصی فلسفه هیدگر، ارتباط منطقی اندیشه او را با راه حلی که برای رفع بحران انسان معاصر غربی ارایه داده نشان می‌دهد. نویسنده بر آن است که طرح هیدگری مقابله‌ایست در وهله اول با طرح دکارتی که بنیاد فلسفی اندیشه، علم، تکنولوژی و به طور کلی دوران جدید است و در وهله دوم با تمامیت مابعدالطبیعه و فلسفه غربی. از این دیدگاه آنچه ما می‌توانیم از هیدگر بیاموزیم در وادی امر همین مقابله، تحلیل و نقد او از غرب است، اما چنانکه نویسنده اشاره دارد راه حل هیدگر همچنان راه حلی است در بستر اندیشه غربی و لذا معالجه‌ای است که در درون خود غرب صورت می‌گیرد.

کتاب “جهان در اندیشه هیدگر” به قلم دکتر محمود خاتمی در هفت فصل به شرح زیر سامان یافته است:

فصل اول: زمینه تکوین تلقی هیدگر از جهان 

فصل دوم: جهان و حضور 

فصل سوم: جهان و دازین 

فصل چهارم: جهان و زمان 

فصل پنجم: جهان و زبان 

فصل ششم: جهان، رهیافت نظری و بحران دوران جدید 

فصل هفتم: جهان گوهری: در جستجوی راه نجات

چاپ چهارم کتاب “جهان در اندیشه هیدگر” اثر دکتر محمود خاتمی، با قیمت ۲۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.