پژوهشگاه و سمت برای همکاری تفاهم کردند

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به منظور گسترش همکاری های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه ای میان پژوهشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) منعقد گردید.

در این تفاهم نامه محورهای همکاری به شرح زیر است:

۱)      تحقیق، تألیف و ترجمه کتاب های مبنایی در حوزه فعالیت ها و اهداف مشترک؛

۲)      تحقیق، تألیف و ترجمه کتاب های درسی مورد نیاز و مرتبط؛

۳)      طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه تولید کتب مبنایی در حوزه های علوم انسانی؛

۴)      چاپ، نشر و توزیع آثار مشترک طرفین با در نظر گرفتن امکانات؛

۵)      همکاری های مشترک در زمینه نشر الکترونیک؛

لازم به ذکر است تا کنون برخی آثار مشترک میان پژوهشگاه و سازمان سمت منتشر شده و با این تفاهم نامه زمینه همکاری های گسترده تری فراهم خواهد شد.