کرسی ترویجی مبانی انسان شناسی الگوی اسلامی پیشرفت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد رودگر عضو هیات علمی پژوهشگاه که در کرسی ترویجی مبانی انسان شناسی الگوی اسلامی پیشرفت با عنوان ارائه دهنده حضور داشت ضمن تبیین مفهوم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت گفت: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مقوله ای حیاتی در مهندسی حیات فردی- اجتماعی و راهبردی زیرساختی در تکوین و تکامل تمدن نوین اسلامی است. الگوئی که یکی از مبانی مهم برساخته از منابع اسلامی اش مبنای انسان شناختی است و انسان شناسی هر مکتبی الگوئی متناظر و متناسب با خود را متجلی می سازد.

دکتر رودگر جامعیت، کمال، جهان شمولی و جاودانگی را از مولفه های الگوی اسلامی پیشرفت عنوان کرد و افزود:  این الگو باید انسان را جامع، جهانی، کامل و ابدی ببیند و بشناسد ودر غیر این صورت الگوئی ناقص، ناهمگون و ناهمگرا با ساحات انسانی، بریده از حقایق و واقعیات وجودی انسان خواهد بود و در نتیجه برونداد آن پیشرفت ناقص، ناکارآمد و ای بسا متضاد و بلکه متناقض با ابعاد حیاتی انسان خواهد شد.

عضو هیات علم یپژوهشگاه انسان را دارای ساحت های مختلف بینشی، گرایشی، کنشی و توانشی دانست و تصریح داشت: در ساحت بینشی انسان براساس منابع و ابزار وجودی – معرفتی ای که در اختیار دارد, از بینش های ادراکی(عقلی-تجریدی)- اشراقی(شهودی-تجردی) و احساسی(طبیعی- تجربی) بهره مند می باشد.

وی گفت: در ساحت گرایشی سه سطح گرایش برای انسان متصور است: گرایش فراتر از حیوانی(گرایش مختص  یا گرایش های مقدس  انسان), گرایش هم سطح حیوانی(گرایش مشترک انسان و حیوان) و گرایش فروتر  از حیوانی است که بر اساس نوع و سطح بینشی اش می تواند یکی از سه گرایش یادشده را برای خویش رقم زده و اصالت داده و حرکتش را با آن تعریف و تنظیم کند.

در ادامه این نشست حجج اسلام مهدی عبداللهی و محمد تقی سهرابی فر نیز هر یک بصورت جداگانه به نقد موضوع نشست پرداختند.

گفتنی است این کرسی علمی صبح روز یکشنبه ۲۴ خردادماه جاری با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.