برچسب: هم اندیشی حجاب

نقش بی‌بدیل حکمرانی نرم و تقویت رویکرد فرهنگی در ترویج مساله...

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

حکمرانی اجتماعی و بحث حجاب

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

مقوله حجاب نیازمند نگاه تربیتیِ هویتی است

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

نیازمند نگاه های اندیشکده ای و پژوهشگاهی در حوزه عفاف و...

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

مقاومت‌ برخی از افراد در حوزه حجاب، مقاومت در برابر مسائل...

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی