برچسب: نظام تمدنی

نشست علمی تعیین نظام موضوعات تمدنی در عرضه قانون گذاری

برگزاری نشست علمی ترویجی توسط پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی