برچسب: قاعده حسن

کرسی ترویجی تأملی در ارزش معرفتی قاعده حسن و قبح عقلی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی