برچسب: تمامیت جسمانی انسان

راهبردهای قرآن برای پیشگیری اجتماعی از بزهکاری

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “راهبردهای پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی اسلام در صیانت از تمامیت جسمانی انسان” برگزار شد

کرسی راهبردهای پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی اسلام در صیانت از تمامیت...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی