برچسب: آذر صائميان

میزگرد علمی نخبگان، سرمایه طبیعی، الگوها و مهارت‌های اقتصادی برگزار می‌شود

میزگرد علمی “نخبگان، سرمایه طبیعی، الگوها و مهارت‌های اقتصادی (با تاکید بر اندرکنشِ سواد زیست‌بوم‌شناسی و زنجیره تامین)” در فضای مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی