کتاب عوامل اجتماعی موثر بر معرفت، تلاشی است برای مطالعه نحوه تاثیرگذاری عوامل اجتماعی بر نحوه تکون معرفت آدمی. شناخت عوامل معرفتی، از یک سو، و توجه به قابلیت‌های خاص از سوی دیگر، مبین اهمیت این مساله است. بنابراین تلاش این اثر پاسخگویی به این پرسش است که متغیرها و عوامل اجتماعی در فرآیند تکون معرفت بشری چگونه تاثیر می‌گذارند و این تاثیرگذاری تا چه حد و میزان است؟ برای انجام این کار ضمن بهره‌مندی از دیدگاه‌های برخی متفکران غربی و مسلمان، با تحلیل ماهیت عوامل اجتماعی و قابلیت‌های فطری انسان، ابعاد نقش آدمی در مدیریت تاثیرگذاری نقش متغیرهای اجتماعی نشان داده شده است.