پدیده سلفی‌گری از ابتدا تاکنون چهار مرحله پیدایش، بلوغ، تحمیل و تثبیت و مرحله ظهور سلفی‌گری جدید با تبدیل شدن به ایدئولوژی انقلابی در عصر حاضر را پشت سر نهاده است. با توجه به این، گرچه اساس سلفیه و سلفی‌گری پدیده‌ای نوظهور نیست اما به دلیل آن که این پدیده در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، امروزه می‌توان ماهیت سلفی‌گری را متفاوت از گذشته مورد مطالعه و بررسی قرار داد. مسلماً در هیچ دوره‌ای تا به امروز، به ویژه از مرحله تحمیل عقاید وهابیت تاکنون، پدیده سلفی‌گری تا به این حد ماهیت و جنبه سیاسی پیدا نکرده و در عرصه جهانی تأثیرگذار نبوده است. زیرا در حال حاضر این تفکر به رغم برخورداری از آموزه‌های غیر عقلانی، خشن و افراط‌گرایانه و مخالفت گسترده علمای مذاهب اسلامی، در مراحل و مقاطع گوناگون متأسفانه توانسته است در بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های اسلامی و سایر مناطق جهان گسترش یابد.

 

مطلب قبلیمرحوم حکیمی تجسم الحیات بود
مطلب بعدی