گروه تاریخ و تمدن

محمود کولیوند

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • مطالعۀ توصیفی، تحلیلی و تطبیقی تاریخ تمدن ایران و اسلام، سیرۀ پیشوایان دینی و زندگی و آثار برجستگان علمی، فکری و اجتماعی جهان اسلام؛ و همچنین ارایۀ نتایج مطالعات به منظور افزایش و گسترش آگاهی و علایق اقشار فرهیخته و حفظ و تحکیم هویت ملی ـ دینی نسل جوان
  • نظریه‌پردازی در قلمرو تاریخ و علوم مرتبط با آن براساس مبانی و قواعد اندیشۀ دینی و با بهره‌گیری از منابع اسلامی
  • نقد و ارزیابی علمی ـ فکری آراء و آثار ارایه شده و همچنین پاسخگویی به شبهات مطرح در قلمرو علمی گروه
  • آسیب‌شناسی فرهنگ و تمدن اسلامی و ارایه نظرات و راه‌کارهای عملی برای تصحیح و احیای فرهنگ و تمدن، هنر و علوم اسلامی و همچنین همکاری علمی با دستگاه‌ها و مراکز در این زمینه

 

اعضای هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن: