برچسب: گروه فرهنگ‌پژوهی

نشست “آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها”

گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها" را روز چهارشنبه مورخ ۱۴ تیر ماه جاری برگزار می‌نماید."

کرسی ترویجی معنای علم اجتماعی اسلامی

گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی معنای علم اجتماعی اسلامی" را روز دوشنبه مورخ ۱۶ اسفند ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی