برچسب: کرسی ترویجی

ارتش مدرن ابزاری برای سرکوب اعتراضات مردمی

یکی از نکات اصلی درباره کودتا این است که برخی از رضاخان تعریف می‌کنند و آنرا فرد ملی می‌دانند و پیشرفت کشئور را محصول وی می‌دانند.

کرسی ترویجی پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹

برگزاری چهارمین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی با موضوع “پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی

بروز کودتا بعضا از سوی ارتش مستقل یک کشور است

سومین جلسه از سلسله نشست‌های کرسی ترویجی واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ با عنوان «چالش‌ها و چشم‌انداز تحقیقات کودتا» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار شد.

کرسی ترویجی چالش‌ها و چشم‌انداز تحقیقات کودتای سال ۱۲۹۹

برگزاری سومین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی مجازی با موضوع “چالش‌ها و چشم‌انداز تحقیقات کودتای سال ۱۲۹۹“

قواعد خاص تفسیر تنزیلی موضوعی

کرسی علمی ترویجی «قواعد خاص تفسیر تنزیلی موضوعی» توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه با همکاری گروه قرآن و حدیث...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی