برچسب: کرسی ترویجی

سیدباقری: خطیرترین مرتبۀ اجرای عدالت، معیار عدالت پس از کسب قدرت...

کرسی علمی- ترویجی “جایگاه معیار برابری در عدالت اجتماعی" توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی اصول راهبردهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "اصول راهبردهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبنای نظام سنت‌های الهی”، توسط مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی علمی ترویجی روش نظریه‌پردازی شبکه‌ای برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "روش نظریه‌پردازی شبکه‌ای”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

استلزامات پذیرش ربوبیت الهی در عرصه حیات سیاسی

کرسی علمی- ترویجی “توحید ربوبی و برون‌دادهای آن در پاسخ به مسائل سیاسی” توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی علمی توحید ربوبی و برون‌دادهای آن در پاسخ به مسائل...

کرسی علمی- ترویجی "توحید ربوبی و برون‌دادهای آن در پاسخ به مسائل سیاسی”، توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

محبوب ترین

داغ ترین خبر