برچسب: کرسی ترویجی

برداشتی معرفت شناسانه از جهان پساکرونا

کرسی ترویجی کرونا؛ ثبات‌ها و تغییر ها توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه برگزار ‌شد.

دومین جلسه کرسی علمی ترویجی اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای

دومین جلسه از کرسی علمی ترویجی با عنوان “اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای” به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

اقتدار فرهنگی در کشاکش فرهنگ انقلابی

نخستین جلسه از کرسی علمی ترویجی با عنوان “اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای” به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای

کرسی علمی ترویجی با عنوان "اندیشه فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای" به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

شرور و بلایا لازمه جهان هستی هستند

کرسی ترویجی ارزیابی رویکردهای جدید الهیاتی درباره بلایای طبیعی و شرور برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی