برچسب: کانون سپهر

مجموعه فعالان فرهنگی تنه به تنه کتاب‌های مهارتی روان‌شناسی می‌زند

مجموعه پانزده جلدی دفاتر مهارتي فعالان فرهنگی" عنوان جدیدترین مجموعه به چاپ رسیده از مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه است که به تازگی از سوی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی این مرکز با همکاری کانون سپهر راهی بازار نشر شده است."