برچسب: نظریه نظام انقلابی

فراتی: تبیین تئوری نظام انقلابی، رسالت مهم اندیشمندان حوزوی است

دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه یکی از رسالت های مهم اندیشمندان و صاحب نظران حوزوی به خصوص پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب را تبیین تئوری نظام انقلابی عنوان کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی