برچسب: مرکز مطالعات بینارشته‌ ای

کرسی علمی ترویجی عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی برگزار می‌شود

به همت حلقه تخصصی مطالعات زن و خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی، روز سه شنبه مورخ 5 دی ماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌شود.

چند همسری در قرآن مورد بررسی قرار گرفت

به همت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه کرسی علمی ترویجی چندهمسری در قرآن؛ چالش‌ها و رویکردها" روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار و دیدگاه شرعی و قانونی این مقوله تبیین شد."

کرسی علمی ترویجی مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

کرسی علمی ترویجی مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" به همت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه جاری در قم برگزار خواهد شد."

کرسی علمی ترویجی “چند همسری در قرآن؛ چالش‌ها و رویکردها”

کرسی علمی ترویجی چند همسری در قرآن؛ چالش‌ها و رویکردها به همت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه جاری در قم برگزار می‌شود.

کرسی علمی ترویجی “فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی”

حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی " را در شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی