برچسب: مجموعه مهارتهای طلبگی

بصیرت سیاسی منتشر شد

دوازدهمین جلد از مجموعه مهارتهای طلبگی با عنوان بصیرت سیاسی"، به قلم سید سجاد ایزدهی منتشر شد."