برچسب: سعید داودی

تبیین مبانی و منابع فلسفه حقوق در قرآن

فلسفه حقوق به معنای تأمل بیرونی انتقادی است نسبت به مجموعه قواعد کلی و الزام‌آوری که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر قرار می‌گردد.

کتاب مبانی و منابع فلسفه حقوق در قرآن منتشر شد

فلسفه حقوق به معنای «تأمل بیرونی انتقادی است نسبت به مجموعه قواعد کلی و الزام‌آوری که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر قرار می‌گردد». از جمله بحث‌های فلسفه حقوق بحث از «مبانی و منابع حقوق» است.

فلسفۀ حقوق از دیدگاه قرآن در بخش مبنا و منبع حقوق چیست؟ فلسفه حقوق به معنای«تأمل بیرونی انتقادی است نسبت به مجموعه قواعد کلی و...

کرسی ترویجی قواعد خاص تفسیر تنزیلی موضوعی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه با مشارکت گروه فقه قرآن و حدیث مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

کرسی ترویجی کاربرد فهم مفردات در برداشت‌های سیاسی از قرآن

برگزاری کرسی علمی ترویجی به صورت مجازی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی