برچسب: سازما

حقوق مردم در حکومت از نگاه نبوی

محمد حسن قدردان قراملکی در مورد چهاردهمین شماره از مجموعه «از نگاه نبوي (ص)» پاسخ می‌دهد.

مبانی حقوق بشر برای هجدهمین بار به چاپ رسید.

مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، به بررسی حقوق بشر از منظر مکاتب غربی و اسلام، همچنین مقایسه میان این نظریات پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی