برچسب: حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی

کرسی ترویجی عدالت و مصلحت انجام شد

کرسی علمی ترویجی عدالت و مصلحت از سوی حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در روز دوشنبه ۲ اسفند در دفتر شهر مقدس قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی عدالت و مصلحت

حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی عدالت و مصلحت" را روز دوشنبه ۲ اسفندماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌کند."

کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان _ نقد و...

حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان _ نقد و بررسی" را در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی