برچسب: اقتباص محض

امکان و مطلوبیّت مواجهه‌ گزینش‌مدارانه با تجدد

مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه مقاله‌ای تحت عنوان «امکان و مطلوبیّت مواجهه‌ گزینش‌مدارانه با تجدد» را نگاراشته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی