معاون ارزیابی و نظارت

مصطفی علیخانی
معاون ارزیابی و نظارت
کارشناس ارشد مدیریت دولتی