صفحه اصلی > درباره ما > جوایز و امتیازات احراز شده 
امتیازات و افتخارات پژوهشگاه
پژوهشگاه، طی سا‌ل‌های اخیر در جشنواره‌های علمی فرهنگی متعدد جایگاهی ممتاز احراز کرده است و همان‌طور که در گزارش ده ساله اخیر ملاحظه میشود در سال 79 نُه امتیاز، سال 80 ده امتیاز، سال 81 سیزده امتیاز، سال 82 یازده امتیاز، سال 83 پنج امتیاز، سال 84 هفت امتیاز، سال 85 چهار امتیاز، سال 86 دوازده امتیاز، سال 87 دوازده امتیاز، سال 88 شانزده امتیاز، و در سال 89 تا کنون هجده امتیاز توسط این نهاد علمی کسب شده که در نوبه خود در میان دستگاه‌های پژوهشی کشور کم‌‌نظیر است.
 
 
1. احراز عنوان «نهاد علمی تحقیقاتی ممتاز» به انتخاب مدیریت حوزه علمیه قم.
2. اخذ درجه «علمی ـ ترویجی توسط فصلنامه قبسات» از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
3. تحقیق «پژوهشی در نسبت دین و عرفان / سید یحیی یثربی»: دارای لوح تقدیر از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
4. تحقیق «تجربه دینی و مکاشفه عرفانی / محمد تقی فعالی»: دارای لوح تقدیر از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
5. تحقیق «الگوی تخصیصی درآمد و رفتار مصرف کننده مسلمان / سید رضا حسینی»: دارای لوح برگزیده در اولین همایش کتب برگزیده حوزه.
6. تحقیق «بانکداری اسلامی / سید عباس موسویان»: دارای لوح تقدیر از دومین همایش انتخاب کتب نمونه حوزه علمیه قم.
7. تحقیق «وحی شناسی / محمد باقر سعیدیروشن»: دارای لوح تقدیر از دومین همایش انتخاب کتب نمونه حوزه علمیه قم.
8. تحقیق «سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا / سید عباس موسویان»: دارای لوح تقدیر از دومین همایش انتخاب کتب نمونه حوزه علمیه قم.
9. تحقیق «اخلاق و حقوق بین‌الملل / ناصر قربان‌نیا»: دارای لوح تقدیر از دومین همایش انتخاب کتب نمونه حوزه علمیه قم.
1. «لوح تقدیر اولین دوره معرفی نهادهای پژوهشی ـ فرهنگی غیردولتی» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2. احراز عنوان «ناشر نمونه»: در نمایشگاه بین‌المللی تبریز.
3. تحقیق «درآمدی بر هرمنوتیک / احمد واعظی»: دارای لوح برگزیدة پژوهش دینی سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
4. تحقیق «دانشنامة امام علی(ع) / زیر نظر علیاکبر رشاد»: دارای لوح برگزیدة پژوهش دینی سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
5. تحقیق «ربا و تورم / احمد علی یوسفی»: دارای لوح برگزیدة پژوهش دینی سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
6. تحقیق «معجزه شناسی / محمد باقر سعیدیروشن»: دارای لوح برگزیده حوزه علمیه قم در رشته علوم قرآن.
7. تحقیق «الگوی تخصیص درآمد و رفتار مصرف‌کننده مسلمان / سید رضا حسینی»: دارای لوح برگزیده حوزه علمیه قم در رشته اقتصاد.
8. تحقیق «مبانی اندیشة سیاسی اسلام / عباسعلی عمید زنجانی»: دارای لوح تقدیر از کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.
9. تحقیق «جهان در اندیشه هیدگر / محمود خاتمی»: دارای لوح تقدیر از کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.
10. «تجربه دینی و مکاشفه عرفانی / محمد تقی فعالی»: دارای لوح برگزیده حوزه علمیه قم در رشته عرفان.
1. احراز عنوان برترین مرکز پژوهشی برگزیده در دومین نمایشگاه مراکز.
علمی ـ پژوهشی حوزه علمیه قم.
2. تحقیق «آمریکا ستیزی چرا؟ / رو‍‍ژه گارودی» دارای لوح تقدیر از طرف سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد.
3. تحقیق «بایسته‌های تقنین / احمد حاجی ده‌آبادی» دارای لوح شایان تشویق از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
4. تحقیق «تجربه دینی و مکاشفه عرفانی / محمد تقی فعالی» دارای لوح برتر سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
5. تحقیق «تحلیل زبان قرآن و روش‌شناسی فهم آن / محمدباقر سعیدیروشن» دارای لوح برتر سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
6. تحقیق «درآمدی بر هرمنوتیک / احمد واعظی» دارای لوح برگزیده پژوهش دینی برتر سال.
7. تحقیق «دولت در اندیشه سیاسی فارابی / محسن مهاجرنیا» دارای لوح برگزیده نهمین دوره کتاب سال دانشجویی.
8. تحقیق «سیاست و حکومت در قرآن / کاظم قاضیزاده» دارای لوح برگزیده سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
9. تحقیق «سیاست‌های اقتصادی در اسلام / سعید فراهانیفرد» دارای لوح برگزیده نهمین دوره کتاب سال دانشجویی.
10. تحقیق «عقل و وحی / حسن یوسفیان ‌ـ احمد حسین شریفی» دارای لوح برگزیده سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
11. تحقیق «گفتگوی تمدنی / جعفر قربانی» دارای لوح تقدیر از طرف سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد.
12. تحقیق «مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب / سید صادق حقیقت‌ ـ سیدعلی میرموسوی» دارای لوح برتر سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
13. تحقیق «نظارت و نهادهای نظارتی / محسن ملک افضلی اردکانی» دارای لوح شایان تشویق از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
1. تحقیق «دانشنامة امام علی(ع) / زیر نظر علیاکبر رشاد»: دارای لوح برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.
2. تحقیق «دانشنامة امام علی(ع) / زیر نظر علیاکبر رشاد»: دارای لوح رتبه دوم از طرف پنجمین همایش کتاب سال حوزه.
3. تحقیق «دانشنامة امام علی(ع) / زیر نظر علیاکبر رشاد»: دارای لوح درخور تشویق از طرف پنجمین دوره کتاب سال ولایت.
4. تحقیق «عدالت حقوقی / ناصر قربان‌نیا»: دارای لوح برگزیده از طرف پنجمین همایش کتاب سال حوزه.
5. تحقیق «سیاست‌های اقتصادی / سعید فراهانی فرد»: دارای لوح برگزیده از طرف پنجمین همایش کتاب سال حوزه.
6. تحقیق «ربا و تورم / احمدعلی یوسفی»: دارای لوح برگزیده از طرف پنجمین همایش کتاب سال حوزه.
7. تحقیق «آرای عمومی؛ مبانی، اعتبار و قلمرو / محمود حکمت‌نیا»: دارای لوح برگزیده سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
8. تحقیق «ارتداد و آزادی / سید حسین‌هاشمی»: دارای لوح برگزیده سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
9. تحقیق «مراتب ظهور فلسفه سیاست و تمدن اسلامی / موسی نجفی»: دارای لوح برگزیده سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
10. تحقیق «پدیدارشناسی / محمود خاتمی»: دارای لوح برگزیده سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
11. تحقیق «نظریه تحول در اسلام / علی ذوعلم»: دارای لوح برگزیده سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
1. تحقیق «آرای عمومی؛ مبانی اعتبار و قلمرو / محمود حکمت‌نیا» دارای لوح رتبۀ برتر جشنوارۀ دانشجویی تهران.
2. تحقیق «درآمدی برکارآمدی نظام سیاسی اسلام / بهرام اخوان‌ کاظمی» دارای لوح رتبۀ دوم جشنوارۀ نهج‌البلاغه.
3. تحقیق «فقه و عرف / ابوالقاسم علیدوست» دارای لوح برتر سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
4. تحقیق «قواعد فقه دیات / احمد حاجی ده‌آبادی» دارای لوح برتر سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.
5. تحقیق «نگاه سوم به جبر و اختیار / محمد حسن قدردان قراملکی» دارای لوح رتبۀ دوم جشنواره کتاب دین‌پژوهان.
1. تحقیق «اسلام و توسعه / علی اخترشهر» دارای لوح رتبۀ دوم جشنوارۀ دین‌پژوهان برتر.
2. تحقیق «اهداف توسعه با نگرشی سیستمی / ناصر جهانیان» دارای لوح برگزیده در سومین جشنواره اقتصاد اسلامی.
3. تحقیق «جهت‌گیری مالیات‌های اسلامی / علیرضا لشگری» دارای لوح برگزیده در سومین جشنواره اقتصاد اسلامی.
4. تحقیق «دین و بنیادهای دموکراتیک / سید محمد ناصر تقوی» دارای لوح رتبۀ دوم جشنوارۀ دین‌پژوهان برتر.
5. تحقیق «سیره اقتصادی امام علی(ع) / سیدرضا حسینی» دارای لوح برگزیده در سومین جشنوارۀ اقتصاد اسلامی.
6. تحقیق «مبانی مشروعیت در نظام سیاسی / محمد حسن روزبه» دارای لوح رتبۀ سوم جشنوارۀ دین‌پژوهان برتر.
7. تحقیق «مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت دینی / سید اکبر حسینی ـ امیر خواص» دارای لوح رتبۀ دوم جشنوارۀ دین‌پژوهان برتر.
1. تحقیق «قواعد فقه دیات / احمد حاجی ده‌آبادی» دارای لوح برگزیده از طرف هشتمین همایش کتاب سال حوزه.
2. تحقیق «فقه و عرف / ابوالقاسم علیدوست» دارای لوح برگزیده از طرف هشتمین همایش کتاب سال حوزه.
3. تحقیق «اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی / سید حسین میر معزی» دارای لوح برگزیده از طرف هشتمین همایش کتاب سال حوزه.
4. ترجمه «سیرت جاودانه / محمد سپهری» دارای لوح شایسته تقدیر در بخش ویژه (پیامبراعظم) (ص) انتخاب پژوهش فرهنگی سال.
1. تحقیق «آیین خاتم / محمد حسن قدردان قراملکی» دارای لوح برتر در جشنواره کتاب دین.
2. ترجمه «امام علی(ع) و خوارج / محمد سپهری» دارای لوح برتر در جشنواره کتاب دین.
3. ترجمه «سیره جاودانه / محمد سپهری» دارای لوح برتر در جشنواره کتاب دین.
4. تحقیق «سخن گفتن از خدا / امیرعباس علیزمانی» دارای لوح برگزیده در دومین جایزه کتاب فصل.
5. تحقیق «مولفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی / علی اخترشهر» دارای لوح برگزیده در سومین جشنواره کتاب فصل.
6. تحقیق «مبانی مالکیت فکری / محمود حکمت‌نیا» دارای لوح برگزیده در سومین جشنواره کتاب فصل.
7. تحقیق «جستارهای در اثبات وجود خدا / شهریار زرشناس» دارای لوح برگزیده در جشنواره دین پژوهان.
8. تحقیق «نظام اقتصاد علوی / احمدعلی یوسفی» دارای لوح رتبۀ دوم در جشنوارۀ دین‌پژوهان.
9. تحقیق «فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم / علیاصغر‌ هادوینیا» دارای لوح رتبۀ دوم در جشنوارۀ دین‌پژوهان.
10. تحقیق «مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزهدیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی / احمد حاجی ده‌آبادی» دارای لوح رتبۀ اول در جشنوارۀ دین‌پژوهان.
11. تحقیق «فقه وعرف / ابوالقاسم علیدوست» دارای لوح شایان تقدیر در جشنوارۀ کتاب دین.
12. تحقیق «قواعد فقه دیات / احمد حاجی ده‌آبادی» دارای لوح شایان تقدیر در جشنوارۀ کتاب دین.
1. تحقیق «ابزارهای مالی / سید عباس موسویان» دارای لوح برگزیده دوم در جشنواره فارابی.
2. تحقیق «خردورزی / احمدحسین شریفی» دارای لوح برگزیده سوم در جشنواره فارابی.
3. تحقیق «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی / منوچهر محمدی» دارای لوح برگزیده دوم در جشنواره فارابی.
4. کرسی «نقد ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری / سید عباس موسویان» نظریه‌پرداز برجسته جشنواره فارابی.
5. تحقیق «رابطه متقابل کتاب و سنت / علی نصیری» دارای لوح برگزیده در دهمین دوره کتاب سال حوزه.
6. تحقیق «مواجید عرفانی / حسین روحانینژاد» دارای لوح برگزیده در دهمین دوره کتاب سال حوزه.
7. تحقیق «نظام اقتصاد علوی / احمد علی یوسفی» دارای لوح برگزیده در دهمین دوره کتاب سال حوزه.
8. تحقیق «مبانی مالکیت فکری / محمود حکمت‌نیا» دارای لوح برگزیده در دهمین دوره کتاب سال حوزه.
9. تحقیق «جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران / غلامرضا بهروز لک» دارای لوح برگزیده در دهمین دوره کتاب سال حوزه.
10. سازمان انتشارات به عنوان ناشر برگزیده دهمین دوره کتاب سال حوزه.
تحقیق «بررسی فقهی ابزارهای مشتقه / غلامعلی معصومینیا» دارای لوح برگزیده در نهمین جشنواره دین‌پژوهی.
11. تحقیق «ابزارهای عالی اسلامی / سیدعباس موسویان» دارای لوح برگزیده در نهمین جشنواره دین‌پژوهی.
12. تحقیق «اقتصاد منابع طبیعی از دیدگاه اسلام / سعید فراهانیفرد» دارای لوح برگزیده در نهمین جشنواره دین‌پژوهی.
1. کسب رتبه دوم به عنوان پایگاه مبلغ و مروج اسلام و معارف اسلامی در سومین جشنواره رسانه‌های دیجیتال (سایت کانون اندیشه جوان).
2. کسب رتبه سوم به عنوان پایگاه مبلغ و مروج فرهنگ و اندیشه در سومین جشنواره رسانه‌های دیجیتال (سایت کانون اندیشه جوان).
3. معرفی آقای علیاکبر رشاد به عنوان نظریه‌پرداز برجسته در جشنواره بین‌المللی فارابی.
4. ابوالقاسم علیدوست به عنوان نوآور شایسته تقدیر در جشنواره بین‌المللی فارابی.
5. تحقیق «رابطه متقابل کتاب سنت / علی نصیری» دارای لوح برگزیده، رشته علوم قرآنی و حدیث در جشنواره فارابی.
6. تحقیق «سخن گفتن از خدا / امیرعباس علیزمانی» دارای لوح شایسته تقدیر، رشته فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان در جشنواره فارابی.
7. تحقیق «حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه / ناصر قربان‌نیا» دارای لوح برگزیده، رشته حقوق در جشنواره فارابی.
8. تحقیق «اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی / سید حسین میرمعزی» دارای لوح برگزیده، رشته علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری در جشنواره فارابی.
9. تحقیق «امام علی(ع) وخوارج از سید جعفر مرتضی العاملی (ترجمه دکتر سپهری)» دارای لوح تقدیر در بخش برگزیدگان خارجی جشنواره فارابی.
10. تحقیق «ابزارهای مشتقه / غلامعلی معصومینیا» دارای لوح برگزیده، رشته علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری در جشنواره فارابی.
11. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان موسسه پژوهشی برتر در جشنواره فارابی.
12. تحقیق «فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم / علی‌اصغر ‌هادوی‌نیا» دارای لوح برگزیده گروه علوم انسانی ـ اجتماعی در شانزدهمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی.
13. تحقیق «فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم علی اصغر ‌هادوی‌نیا» دارای لوح برگزیده نشر معارف دینی در یازدهمین دوره کتاب سال حوزه.
14. تحقیق «ابزارهای مشتقه / غلامعلی معصومینیا» دارای لوح برگزیده نشر معارف دینی در یازدهمین دوره کتاب سال حوزه.
15. تحقیق «بیع‌الخیار از منظر فقه اقتصاد / حسین میرمعزی» دارای لوح برگزیده نشر معارف دینی در یازدهمین دوره کتاب سال حوزه.
16. تحقیق «فلسفه علم اقتصادی / سید حسین میرمعزی» دارای لوح شایسته تقدیر در دهمین دوره کتاب فصل.
1. تحقیق «فقه و مصلحت / ابوالقاسم علیدوست» دارای لوح برگزیده در دوازدهمین دوره کتاب فصل.
2. تحقیق «نظام معرفت‌شناسی صدرایی / عبدالحسین خسروپناه و حسن پناهیآزاد» دارای لوح برگزیده در دوازدهمین دوره کتاب فصل.
3. تحقیق «مبانی مالکیت فکری / محمود حکمت‌نیا» دارای لوح رتبه دوم گروه علمی حقوق در چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی.
4. تحقیق «نظام اقتصاد علوی: مبانی، اهداف و اصول راهبردی / احمدعلی یوسفی» دارای لوح رتبه سوم گروه علمی علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری در چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی.
5. معرفی آقای علیرضا قایمینیا به عنوان نظریه‌پرداز برجسته در چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی.
6. تحقیق «بیولوژی نص: نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن / علیرضا قایمینیا» دارای لوح برگزیده در چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل (تابستان).
7. معرفی آقای ابوالقاسم علیدوست به عنوان پژوهشگر برتر استان قم در همایش تجلیل از فناوران و پژوهشگران برتر.
8. معرفی آقای محمدجواد رودگر به عنوان پژوهشگر برتر استان قم در همایش تجلیل از فناوران و پژوهشگران برتر.
9. معرفی آقای محمدحسن قدردان قراملکی به عنوان پژوهشگر برتر استان قم در همایش تجلیل از فناوران و پژوهشگران برتر.
10. معرفی آقای احمد شاکرین به عنوان پژوهشگر برتر استان قم در همایش تجلیل از فناوران و پژوهشگران برتر.
11. تحقیق «فقه و مصلحت / ابوالقاسم علیدوست»، دارای لوح برگزیده در بیست و هشتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، رشته فقه و اصول.
12. تحقیق «جبران خسارت بزهدیده / احمد حاجی ده‌آبادی» دارای لوح برگزیده در دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه در گروه دانشی فقه و اصول و حقوق.
13. تحقیق «فقه و مصلحت / ابوالقاسم علیدوست»، دارای لوح برگزیده در دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه در گروه دانشی فقه و اصول و حقوق.
14. تحقیق «فقه سیاسی شیعه / سید کاظم سیدباقری»، دارای لوح شایسته تقدیر در دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه در گروه دانش سیاسی.
15. تحقیق «نظام معرفت‌شناسی صدرایی / عبدالحسین خسروپناه»، دارای لوح شایسته تقدیر در دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه در گروه فلسفه و کلام.
16. تحقیق «اسلام و رشدعدالت محور / ناصر جهانیان»، دارای لوح شایسته تقدیر در دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه در گروه اقتصاد.
17. تحقیق «مطابقت صورت ذهنی با خارج / عباس عارفی»، دارای لوح شایسته تقدیر در دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه در گروه فلسفه و کلام.
18. معرفی سازمان انتشارات پژوهشگاه به عنوان ناشر برتر در زمینة نشر کتب علمی در دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه.
1. کتاب «پیش درآمدی بر رویکردها و مکتب‌های ادبی / شهریار زرشناس»، دارای لوح برگزیده در هشتمین جشنواره قلم زرین در گروه بخش پژوهش و نقد ادبی.
2. کرسی «جداییناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره‌ی انسان / دکتر سالار منافی اناری»، حایز رتبه در پنجمین جشنواره بین‌المللی فارابی.
3. کتاب «تحول نظام بانکی / سیدعباس موسویان»، دارای لوح برگزیده از سوی بانک مرکزی به عنوان پژوهش برتر سال.
4. تحقیق «روحانیت و سیاست مسایل و پیامدها / عبدالوهاب فراتی»، دارای لوح شایسته تقدیر در هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل.
5. تحقیق «طرح تحول نظام بانکی / سیدعباس موسویان»، دارای لوح شایسته تقدیر در هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل.
6. کتاب «بیولوژی نص/ علیرضا قایمینیا»، دارای لوح برگزیده در بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.
7. کتاب «منطق فهم دین / علیاکبر رشاد»، دارای لوح برگزیده در سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه.
8. کتاب «اقتصاد و منابع طبیعی از منظر اسلام / سعید فراهانیفرد»، دارای لوح برگزیده در سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه.
9. کتاب «فلسفه نظام حقوق زن / محمود حکمت‌نیا»، شایسته تقدیر در نوزدهمین دوره جایزه کتاب فصل.
10. کتاب «حقوق و مسیولیت‌های فردی و اجتماعی زن / محمود حکمت‌نیا»، شایسته تقدیر در نوزدهمین دوره جایزه کتاب فصل.
11. معرفی سازمان انتشارات پژوهشگاه به عنوان ناشر نمونه در زمینة نشر کتب علمی در سیزدهمین دوره کتاب سال حوزه.
1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ عنوان موسسة شایستة تقدیر در جشنواره فارابی.
1. کتاب «معرفت‌شناسی و هرمنوتیک از منظر عرفانی / ترجمه پیروز فطورچی» شایسته تقدیر در بیست و یکمین دوره جایزه کتاب فصل.
2. کتاب «تاریخینگری و دین / محمد عرب‌صالحی» شایسته تقدیر در بیست و یکمین دوره جایزه کتاب فصل.
3. مجموعه دوازده جلدی «سیره صحیح پیام اعظم (ص) / محمد سپهری» شایسته تقدیر از جشنواره «محمد(ص)، پیامبر صلح و رحمت»
4. کتاب «حقوق زن و خانواده / محمود حکمت‌نیا» اثر برگزیده در چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه.
1. کتاب «بازار سرمایه اسلامی(1) / محمود حکمت‌نیا» اثر برگزیده در بیست و چهارمین جایزه کتاب فصل.
2. کتاب «فلسفه زبان قاره‌ای و فرهنگی / محمد رعایت‌جهرمی» اثر شایسته تقدیر در بیست و پنجمین جایزه کتاب فصل.
3. کتاب «بازار سرمایه اسلامی / سیدعباس موسویان» اثر برگزیده در همایش کتاب سال حوزه
4. کتاب «حدوث جسمانی نفس / ابوالحسن غفاری» اثر برگزیده در همایش کتاب سال حوزه
5. کتاب «سیری در تفکر کلامی معاصر / محمد صفر جبرییلی» اثر شایسته تقدیر در همایش کتاب سال حوزه
6. کتاب «نفس‌الامر در فلسفه اسلامی / محمدعلی اردستانی» اثر شایسته تقدیر در همایش کتاب سال حوزه
7. کتاب «فلسفه مالکیت فکری / محمود حکمت‌نیا» اثر تحسین شده در همایش کتاب سال حوزه
8. کتاب «بازار سرمایه اسلامی / سیدعباس موسویان» اثر شایسته تقدیر از سی و یکمین جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی.
کناب «روحانیت و تجدد» نوشته عبدالوهاب فراتی اثر برتر در پنجمین جشنواره «کتاب دین و پژوهش‌های برتر»
کتاب «درباره پیامبر اسلام(ص)» تألیف محمدحسن قدردان قراملکی اثر شایسته تقدیر در پنجمین جشنواره «کتاب دین و پژوهش‌های برتر»
کتاب «دین و علم» ترجمه پیروز فطورچی اثر برگزیده از بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل
کتاب «سلوک اخلاقی» تالیف امیر غنوی اثر برگزیده از بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل
1. قبسات: نشریه برگزیده در ردة پژوهش تخصصی.
2. قبسات: احراز گواهی ضریب تأثیر IF و کسب رتبه دوم.
3. قبسات: نشریه برتر در گزارش سالانه نشریات علمی حوزه توسط معاونت پژوهشی حوزه، سال 1389.
4. اقتصاد اسلامی: احراز گواهی ضریب تأثیر IF و کسب رتبه دوم.
5. فقه و حقوق: نشریه برتر در گزارش سالانه نشریات علمی حوزه توسط معاونت پژوهشی حوزه، سال 1389.
6. کتاب نقد: نشریه برگزیده در ردة پژوهش عمومی.
7. سازمان انتشارات پژوهشگاه: ناشر شایسته تقدیر در همایش کتاب سال حوزه
1. آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت، فصلنامه اقتصاد اسلامی. (ش 5) جشنواره مطبوعات.
2. ذخیره قانونی و سپرده بانکی، فصلنامه اقتصاد اسلامی. (ش 7) جشنواره مطبوعات.
3. ثبات شریعت و مدیریت دگرگونیهای اجتماعی، فصلنامه اقتصاد اسلامی. (ش 8) جشنواره مطبوعات.
4. جنگ‌های صلیبی به نام مسیح به کام شیطان، ایران معاصر (زمانه). (ش 1) جشنواره مطبوعات.
5. تحمل اجتماعی و پلورالیسم دینی، فصلنامه کتاب نقد. (ش 23) جشنواره مطبوعات.
6. امام محمد غزالی، خردورزی و دینداری، فصلنامه ذهن. (ش 11 و 12) جشنواره مطبوعات.
7. پاسخ‌های محقق طوسی به شکگرایی، فصلنامه ذهن. (ش 11 و 12) جشنواره مطبوعات.
8. تجربه دینی و مسأله عینیت، فصلنامه قبسات. (ش 26) جشنواره مطبوعات.
9. عارفان و انتظار بشر از دین، فصلنامه قبسات. (ش 24) جشنواره مطبوعات.
10. نگاهی به تجربه دینی، فصلنامه قبسات. (ش 26) جشنواره مطبوعات.
11. پایان امپراتوری، ماهنامه زمانه. (ش 44) جشنواره مطبوعات.
12. خانم کودتا، ماهنامه زمانه. (ش 43) جشنواره مطبوعات.
13. از خاورمیانه جدید تا خاورمیانه بزرگ، ماهنامه زمانه. (ش 44) جشنواره مطبوعات.
14. چشم‌انداز ادبیات داستانی قبل از انقلاب، ماهنامه زمانه. (ش 53 و 54) جشنواره مطبوعات.
15. نبوغ پیش‌بینی جک لندن، ماهنامه زمانه. (ش 44) جشنواره مطبوعات.
16. جامعه اطلاعاتی و جنسیت، ماهنامه زمانه. (ش 48) جشنواره مطبوعات.
17. گوهر تشیع و دموکراسی، فصلنامه کتاب نقد. (ش 43) جشنواره مطبوعات.
18. خرافه‌پردازی، خاستگاه و نقد آن، فصلنامه کتاب نقد. (ش 40) جشنواره مطبوعات.
19. اباحه‌گری، آفت دینداری، فصلنامه کتاب نقد. (ش 40) جشنواره مطبوعات.
20. چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقتصاد اسلامی (ش 30) شانزدهمین جشنواره مطبوعات.
21. نقش صنایع فرهنگی و هویت ملی (زمانه 68) شانزدهمین جشنواره مطبوعات.
22. بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری / محمود حکمت‌نیا (اقتصاد 33) هفدهمین جشنواره مطبوعات.
23. مبانی اخلاق سیاسی در اسلام / غلامرضا بهروز لک / (قبسات 51) هفدهمین جشنواره مطبوعات.
24. اصلاحات و انقلاب‌های مخملی / حسین خزایی/ (زمانه 81) / هفدهمین جشنواره مطبوعات.
25. مقاله آرمان شهر آینده / محمدمهدی سیار / (زمانه 9 دوره جدید) / رتبه اول در هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها.
26. مقاله معمابینی کلیوپاترا و سیلی خانم مأمور / حسین افق / (زمانه 9 دوره جدید) / رتبه سوم در هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها.
27. گفتگو / یمن در تعارض / محمود پیربداقی / (زمانه 9 دوره جدید) / رتبه دوم در هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها.
28. بنیادهای جرم‌انگاری در حقوق کیفری نوین / سعید قمیشی/ (حقوق اسلامی 24) / برگزیده در هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها.
عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر