صفحه اصلی > درباره ما > جوایز و امتیازات احراز شده 

امتیازات و افتخارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه جوان، طی سا‌ل‌های اخیر در جشنواره‌های علمی و فرهنگی متعدد جايگاهی ممتاز را احراز نموده است. این پژوهشگاه به ترتیب در سال‌های 79 نُه امتياز، 80 ده امتياز، 81 سيزده امتياز، 82 يازده امتياز، 83 پنج امتياز، 84 هفت امتياز، 85 چهار امتياز، 86 دوازده امتياز، 87 دوازده امتیاز،  88 شانزده امتياز و در سال 89 تا كنون هجده امتياز را كسب نموده است. كه این نتیجه در نوبه خود و در ميان سایر دستگاه‌های پژوهشی كشور كم‌‌نظیر است.


فهرست جوایز:

 

جوایز سال 1379

1.              احراز عنوان «نهاد علمي تحقيقاتي ممتاز» به انتخاب مديريت حوزه علميه قم.

2.              اخذ درجه «علمي ـ ترويجي توسط فصلنامه قبسات» از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

3.              تحقيق «پژوهشي در نسبت دين و عرفان / سيد يحيي يثربي»: داراي لوح تقدير از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور.

4.              تحقيق «تجربه ديني و مكاشفه عرفاني / محمد تقي فعالي»: داراي لوح تقدير از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور.

5.              تحقیق «الگوی تخصیصی درآمد و رفتار مصرف کننده مسلمان / سيد رضا حسيني»: داراي لوح برگزیده در اولین همایش کتب برگزیده حوزه.

6.              تحقيق «بانكداري اسلامي / سيد عباس موسويان»: داراي لوح تقدير از دومين همايش انتخاب كتب نمونه حوزه علميه قم.

7.              تحقيق «وحي شناسي / محمد باقر سعيدي‌روشن»: داراي لوح تقدير از دومين همايش انتخاب كتب نمونه حوزه علميه قم.

8.              تحقيق «سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا / سيد عباس موسويان»: داراي لوح تقدير از دومين همايش انتخاب كتب نمونه حوزه علميه قم.

9.              تحقيق «اخلاق و حقوق بين‌الملل / ناصر قربان‌نيا»: داراي لوح تقدير از دومين همايش انتخاب كتب نمونه حوزه علميه قم.

 

جوایز سال 1380

10.          «لوح تقدير اولين دوره معرفي نهادهاي پژوهشي ـ فرهنگي غيردولتي» از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

11.          احراز عنوان «ناشر نمونه»: در نمايشگاه بين‌المللي تبريز.

12.          تحقيق «درآمدي بر هرمنوتيك / احمد واعظي»: داراي لوح برگزيدة پژوهش ديني سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان کشور.

13.          تحقيق «دانشنامة امام علي(ع) / زير نظر علي‌اكبر رشاد»: داراي لوح برگزيدة پژوهش ديني سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور.

14.          تحقيق «ربا و تورم / احمد علي يوسفي»: داراي لوح برگزيدة پژوهش ديني سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور.

15.          تحقيق «معجزه شناسي / محمد باقر سعيدي‌روشن»: داراي لوح برگزيده حوزه علميه قم در رشته علوم قرآن.

16.          تحقيق «الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان / سيد رضا حسيني»: داراي لوح برگزيده حوزه علميه قم در رشته اقتصاد.

17.          تحقيق «مباني انديشة سياسي اسلام / عباسعلي عميد زنجاني»: داراي لوح تقدير از كتاب سال جمهوري اسلامي ايران.

18.          تحقيق «جهان در انديشه هيدگر / محمود خاتمي»: داراي لوح تقدير از كتاب سال جمهوري اسلامي ايران.

19.          «تجربه ديني و مكاشفه عرفاني / محمد تقي فعالي»: داراي لوح برگزيده حوزه علميه قم در رشته عرفان.

 

جوایز سال 1381

20.          احراز عنوان برترين مركز پژوهشي برگزيده در دومين نمايشگاه مراكز علمي ـ پژوهشي حوزه علميه قم.

21.          تحقیق «آمریکا ستیزی چرا؟ / رو‍‍ژه گارودي» دارای لوح تقدیر از طرف سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد.

22.          تحقیق «بایسته‌های تقنین / احمد حاجي ده‌آبادي» داراي لوح شایان تشویق از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.

23.          تحقیق «تجربه دینی و مکاشفه عرفانی / محمد تقي فعالي» داراي لوح برتر سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.

24.          تحقیق «تحلیل زبان قرآن و روش‌شناسی فهم آن / محمدباقر سعيدي‌روشن» داراي لوح برتر سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.

25.          تحقیق «درآمدی بر هرمنوتیک / احمد واعظي» داراي لوح برگزیده پژوهش دینی برتر سال.

26.          تحقیق «دولت در اندیشه سیاسی فارابی / محسن مهاجرنيا» داراي لوح برگزیده نهمین دوره کتاب سال دانشجویی.

27.          تحقیق «سیاست و حکومت در قرآن / كاظم قاضي‌زاده» داراي لوح برگزیده سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.

28.          تحقیق «سیاست‌های اقتصادی در اسلام / سعيد فراهاني‌فرد» داراي لوح برگزیده نهمین دوره کتاب سال دانشجویی.

29.          تحقیق «عقل و وحی / حسن يوسفيان ‌ـ احمد حسين شريفي» داراي لوح برگزیده سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.

30.          تحقیق «گفتگوی تمدنی / جعفر قرباني» دارای لوح تقدیر از طرف سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد.

31.          تحقیق «مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب / سيد صادق حقيقت‌ ـ سيدعلي ميرموسوي» داراي لوح برتر سال از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.

32.          تحقیق «نظارت و نهادهای نظارتی / محسن ملك افضلي اردكاني» داراي لوح شایان تشویق از طرف دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.

جوایز سال 1382

33.          تحقیق «دانشنامة امام علي‌(ع) / زير نظر علي‌اكبر رشاد»: داراي لوح برگزيده كتاب سال جمهوري اسلامي ايران.

34.          تحقیق «دانشنامة امام علي‌(ع) / زير نظر علي‌اكبر رشاد»: داراي لوح رتبه دوم از طرف پنجمين همايش كتاب سال حوزه.

35.          تحقیق «دانشنامة امام علي(ع) / زير نظر علي‌اكبر رشاد»: داراي لوح درخور تشويق از طرف پنجمين دوره كتاب سال ولايت.

36.          تحقیق «عدالت حقوقي / ناصر قربان‌نيا»: داراي لوح برگزيده از طرف پنجمين همايش كتاب سال حوزه.

37.          تحقیق «سياست‌هاي اقتصادي / سعيد فراهاني فرد»: داراي لوح برگزيده از طرف پنجمين همايش كتاب سال حوزه.

38.          تحقیق «ربا و تورم / احمدعلي يوسفي»: داراي لوح برگزيده از طرف پنجمين همايش كتاب سال حوزه.

39.          تحقیق «آراي عمومي؛ مباني، اعتبار و قلمرو / محمود حكمت‌نيا»: داراي لوح برگزيده سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور.

40.          تحقیق «ارتداد و آزادی / سيد حسين‌هاشمي»: داراي لوح برگزيده سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور.

41.          تحقیق «مراتب ظهور فلسفه سياست و تمدن اسلامي / موسي نجفي»: داراي لوح برگزيده سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور.

42.          تحقیق «پديدارشناسي / محمود خاتمي»: داراي لوح برگزيده سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور.

43.          تحقیق «نظريه تحول در اسلام / علي ذوعلم»: داراي لوح برگزيده سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان كشور.

 

جوایز سال 1383

44.          تحقيق «آراي عمومي؛ مباني اعتبار و قلمرو / محمود حكمت‌نيا» داراي لوح رتبۀ برتر جشنوارۀ دانشجويي تهران.

45.          تحقيق «درآمدي برکارآمدي نظام سياسي اسلام / بهرام اخوان‌ كاظمي» داراي لوح رتبۀ دوم جشنوارۀ نهج‌البلاغه.

46.          تحقيق «فقه و عرف / ابوالقاسم عليدوست» داراي لوح برتر سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان کشور.

47.          تحقيق «قواعد فقه دیات / احمد حاجي ده‌آبادي» داراي لوح برتر سال از طرف دبيرخانه دين‌پژوهان کشور.

48.          تحقیق «نگاه سوم به جبر و اختيار / محمد حسن قدردان قراملكي» داراي لوح رتبۀ دوم جشنواره کتاب دين‌پژوهان.

 

جوایز سال 1384

49.          تحقيق «اسلام و توسعه / علي اخترشهر» داراي لوح رتبۀ دوم جشنوارۀ دين‌پژوهان برتر.

50.          تحقيق «اهداف توسعه با نگرشي سيستمي / ناصر جهانيان» داراي لوح برگزيده در سومين جشنواره اقتصاد اسلامي.

51.          تحقيق «جهت‌گيري ماليات‌هاي اسلامي / عليرضا لشگري» داراي لوح برگزيده در سومين جشنواره اقتصاد اسلامي.

52.          تحقيق «دين و بنيادهاي دموکراتيک / سيد محمد ناصر تقوي» داراي لوح رتبۀ دوم جشنوارۀ دين‌پژوهان برتر.

53.          تحقيق «سيره اقتصادي امام علي(ع) / سيدرضا حسيني» داراي لوح برگزيده در سومين جشنوارۀ اقتصاد اسلامي.

54.          تحقيق «مباني مشروعيت در نظام سياسي / محمد حسن روزبه» داراي لوح رتبۀ سوم جشنوارۀ دين‌پژوهان برتر.

55.          تحقيق «مؤلفه‌هاي جامعه‌پذيري سياسي در حکومت ديني / سيد اكبر حسيني ـ امير خواص» داراي لوح رتبۀ دوم جشنوارۀ دين‌پژوهان برتر.

 

جوایز سال 1385

56.          تحقيق «قواعد فقه ديات / احمد حاجي ده‌آبادي» داراي لوح برگزيده از طرف هشتمين همايش کتاب سال حوزه.

57.          تحقيق «فقه و عرف / ابوالقاسم عليدوست» داراي لوح برگزيده از طرف هشتمين همايش کتاب سال حوزه.

58.          تحقيق «اقتصاد کلان با رويکرد اسلامي / سيد حسين مير معزي» داراي لوح برگزيده از طرف هشتمين همايش کتاب سال حوزه.

59.          ترجمه «سيرت جاودانه / محمد سپهري» داراي لوح شايسته تقدير در بخش ويژه (پيامبراعظم) (ص) انتخاب پژوهش فرهنگي سال.

 

جوایز سال 1386

60.          تحقيق «آئين خاتم / محمد حسن قدردان قراملكي» داراي لوح برتر در جشنواره کتاب دين.

61.          ترجمه «امام علي(ع) و خوارج / محمد سپهري» داراي لوح برتر در جشنواره کتاب دين.

62.          ترجمه «سيره جاودانه / محمد سپهري» داراي لوح برتر در جشنواره کتاب دين.

63.          تحقيق «سخن گفتن از خدا / اميرعباس عليزماني» داراي لوح برگزيده در دومين جايزه کتاب فصل.

64.          تحقيق «مولفه‌هاي جامعه‌پذيري سياسي / علي اخترشهر» داراي لوح برگزيده در سومين جشنواره کتاب فصل.

65.          تحقيق «مباني مالکيت فکري / محمود حكمت‌نيا» داراي لوح برگزيده در سومين جشنواره کتاب فصل.

66.          تحقيق «جستارهاي در اثبات وجود خدا / شهريار زرشناس» داراي لوح برگزيده در جشنواره دين پژوهان.

67.          تحقيق «نظام اقتصاد علوي / احمدعلي يوسفي» داراي لوح رتبۀ دوم در جشنوارۀ دين‌پژوهان.

68.          تحقيق «فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بيني قرآن كريم / علي‌اصغر‌ هادوي‌نيا» داراي لوح رتبۀ دوم در جشنوارۀ دين‌پژوهان.

69.          تحقيق «مطالعه تطبيقي جبران خسارت بزهديده به هزينه دولت و نهادهاي عمومي / احمد حاجي ده‌آبادي» داراي لوح رتبۀ اول در جشنوارۀ دين‌پژوهان.

70.          تحقيق «فقه وعرف / ابوالقاسم عليدوست» داراي لوح شايان تقدير در جشنوارۀ کتاب دين.

71.          تحقيق «قواعد فقه ديات / احمد حاجي ده‌آبادي» داراي لوح شايان تقدير در جشنوارۀ کتاب دين.

 

جوایز سال 1387

72.          تحقيق «ابزارهاي مالي / سيد عباس موسويان» داراي لوح برگزيده دوم در جشنواره فارابي.

73.          تحقيق «خردورزي / احمدحسين شريفي» داراي لوح برگزيده سوم در جشنواره فارابي.

74.          تحقيق «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی / منوچهر محمدي» داراي لوح برگزيده دوم در جشنواره فارابي.

75.          کرسي «نقد ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري / سيد عباس موسويان» نظريه‌پرداز برجسته جشنواره فارابي.

76.          تحقيق «رابطه متقابل کتاب و سنت / علي نصيري» داراي لوح برگزيده در دهمين دوره کتاب سال حوزه.

77.          تحقيق «مواجيد عرفاني / حسين روحاني‌نژاد» داراي لوح برگزيده در دهمين دوره کتاب سال حوزه.

78.          تحقيق «نظام اقتصاد علوي / احمد علي يوسفي» داراي لوح برگزيده در دهمين دوره کتاب سال حوزه.

79.          تحقيق «مباني مالکيت فکري / محمود حکمت‌نيا» داراي لوح برگزيده در دهمين دوره کتاب سال حوزه.

80.          تحقيق «جهاني شدن و اسلام سياسي در ايران / غلامرضا بهروز لک» داراي لوح برگزيده در دهمين دوره کتاب سال حوزه.

81.          سازمان انتشارات به عنوان ناشر برگزيده دهمين دوره کتاب سال حوزه.

82.          تحقیق «بررسی فقهی ابزارهای مشتقه / غلامعلي معصومي‌نيا» داراي لوح برگزیده در نهمین جشنواره دین‌پژوهی.

83.          تحقیق «ابزارهاي عالي اسلامی / سيدعباس موسويان» داراي لوح برگزیده در نهمین جشنواره دین‌پژوهی.

84.          تحقیق «اقتصاد منابع طبیعی از دیدگاه اسلام / سعيد فراهاني‌فرد» داراي لوح برگزیده در نهمین جشنواره دین‌پژوهی.

 

جوایز سال 1388

85.          کسب رتبه دوم به عنوان پايگاه مبلغ و مروج اسلام و معارف اسلامي در سومين جشنواره رسانه‌هاي ديجيتال (سايت كانون انديشه جوان).

86.          كسب رتبه سوم به عنوان پايگاه مبلغ و مروج فرهنگ و انديشه در سومين جشنواره رسانه‌هاي ديجيتال (سايت كانون انديشه جوان).

87.          معرفي آقاي علي‌اكبر رشاد به عنوان نظريه‌پرداز برجسته در جشنواره بين‌المللي فارابي.

88.          ابوالقاسم عليدوست به عنوان نوآور شايسته تقدير در جشنواره بين‌المللي فارابي.

89.          تحقيق «رابطه متقابل كتاب سنت / علي نصيري» داراي لوح برگزيده، رشته علوم قرآني و حديث در جشنواره فارابي.

90.          تحقيق «سخن گفتن از خدا / اميرعباس عليزماني» داراي لوح شايسته تقدير، رشته فلسفه، كلام، اخلاق، اديان و عرفان در جشنواره فارابي.

91.          تحقيق «حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه / ناصر قربان‌نيا» داراي لوح برگزيده، رشته حقوق در جشنواره فارابي.

92.          تحقيق «اقتصاد كلان با رويكرد اسلامي / سيد حسين ميرمعزي» داراي لوح برگزيده، رشته علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري در جشنواره فارابي.

93.          تحقيق «امام علي(ع) وخوارج از سيد جعفر مرتضي العاملي (ترجمه دكتر سپهري)» داراي لوح تقدير در بخش برگزيدگان خارجي جشنواره فارابي.

94.          تحقيق «ابزارهاي مشتقه / غلامعلي معصومي‌نيا» داراي لوح برگزيده، رشته علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري در جشنواره فارابي.

95.          پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به عنوان موسسه پژوهشي برتر در جشنواره فارابي.

96.          تحقيق «فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم / علی‌اصغر ‌هادوی‌نیا» داراي لوح برگزيده گروه علوم انساني ـ اجتماعي در شانزدهمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی.

97.          تحقيق «فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم علی اصغر ‌هادوی‌نیا» داراي لوح برگزيده نشر معارف ديني در يازدهمين دوره كتاب سال حوزه.

98.          تحقيق «ابزارهاي مشتقه / غلامعلي معصومي‌نيا» داراي لوح برگزيده نشر معارف ديني در يازدهمين دوره كتاب سال حوزه.

99.          تحقيق «بيع‌الخيار از منظر فقه اقتصاد / حسين ميرمعزي» داراي لوح برگزيده نشر معارف ديني در يازدهمين دوره كتاب سال حوزه.

100.      تحقيق «فلسفه علم اقتصادي / سيد حسين ميرمعزي» داراي لوح شايسته تقدير در دهمين دوره كتاب فصل.

 

جوایز سال 1389

101.      تحقيق «فقه و مصلحت / ابوالقاسم عليدوست» داراي لوح برگزيده در دوازدهمين دوره كتاب فصل.

102.      تحقيق «نظام معرفت‌شناسي صدرايي / عبدالحسين خسروپناه و حسن پناهي‌آزاد» داراي لوح برگزيده در دوازدهمين دوره كتاب فصل.

103.      تحقيق «مباني مالكيت فكري / محمود حكمت‌نيا» داراي لوح رتبه دوم گروه علمي حقوق در چهارمين جشنواره بين‌المللي فارابي.

104.      تحقيق «نظام اقتصاد علوي: مباني، اهداف و اصول راهبردي / احمدعلي يوسفي» داراي لوح رتبه سوم گروه علمي علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري در چهارمين جشنواره بين‌المللي فارابي.

105.      معرفي آقاي عليرضا قائمي‌نيا به عنوان نظريه‌پرداز برجسته در چهارمين جشنواره بين‌المللي فارابي.

106.      تحقيق «بيولوژي نص: نشانه‌شناسي و تفسير قرآن / عليرضا قائمي‌نيا» داراي لوح برگزيده در چهاردهمين دوره جايزه كتاب فصل (تابستان).

107.      معرفي آقاي ابوالقاسم عليدوست به عنوان پژوهشگر برتر استان قم در همايش تجليل از فناوران و پژوهشگران برتر.

108.      معرفي آقاي محمدجواد رودگر به عنوان پژوهشگر برتر استان قم در همايش تجليل از فناوران و پژوهشگران برتر.

109.      معرفي آقاي محمدحسن قدردان قراملكي به عنوان پژوهشگر برتر استان قم در همايش تجليل از فناوران و پژوهشگران برتر.

110.      معرفي آقاي احمد شاكرين به عنوان پژوهشگر برتر استان قم در همايش تجليل از فناوران و پژوهشگران برتر.

111.      تحقيق «فقه و مصلحت / ابوالقاسم عليدوست»، داراي لوح برگزيده در بيست و هشتمين جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، رشته فقه و اصول.

112.      تحقيق «جبران خسارت بزهديده / احمد حاجي ده‌آبادي» داراي لوح برگزيده در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه در گروه دانشي فقه و اصول و حقوق.

113.      تحقيق «فقه و مصلحت / ابوالقاسم عليدوست»، داراي لوح برگزيده در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه در گروه دانشي فقه و اصول و حقوق.

114.      تحقيق «فقه سياسي شيعه / سيد كاظم سيدباقري»، داراي لوح شايسته تقدير در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه در گروه دانش سياسي.

115.      تحقيق «نظام معرفت‌شناسي صدرايي / عبدالحسين خسروپناه»، داراي لوح شايسته تقدير در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه در گروه فلسفه و كلام.

116.      تحقيق «اسلام و رشدعدالت محور / ناصر جهانيان»، داراي لوح شايسته تقدير در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه در گروه اقتصاد.

117.      تحقيق «مطابقت صورت ذهني با خارج / عباس عارفي»، داراي لوح شايسته تقدير در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه در گروه فلسفه و كلام.

118.      معرفي سازمان انتشارات پژوهشگاه به عنوان ناشر برتر در زمينة نشر كتب علمي در دوازدهمين دوره كتاب سال حوزه.

 

جوایز سال 1390

119.      كتاب «پيش درآمدي بر رويكردها و مكتب‌هاي ادبي / شهريار زرشناس»، داراي لوح برگزيده در هشتمين جشنواره قلم زرين در گروه بخش پژوهش و نقد ادبي.

120.      كرسي «جدايي‌ناپذير بودن ترجمه از زندگي روزمره‌ي انسان / دكتر سالار منافي اناري»، حائز رتبه در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي.

121.      كتاب «تحول نظام بانكي / سيدعباس موسويان»، داراي لوح برگزيده از سوي بانك مركزي به عنوان پژوهش برتر سال.

122.      تحقيق «روحانيت و سياست مسائل و پيامدها / عبدالوهاب فراتي»، داراي لوح شايسته تقدير در هجدهمين دوره جايزه كتاب فصل.

123.      تحقيق «طرح تحول نظام بانكي / سيدعباس موسويان»، داراي لوح شايسته تقدير در هجدهمين دوره جايزه كتاب فصل.

124.      كتاب «بيولوژي نص/ عليرضا قائمي‌نيا»، داراي لوح برگزيده در بيست و نهمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران.

125.      كتاب «منطق فهم دين / علي‌اكبر رشاد»، داراي لوح برگزيده در سيزدهمين دوره كتاب سال حوزه.

126.      كتاب «اقتصاد و منابع طبيعي از منظر اسلام / سعيد فراهاني‌فرد»، داراي لوح برگزيده در سيزدهمين دوره كتاب سال حوزه.

127.      كتاب «فلسفه نظام حقوق زن / محمود حكمت‌نيا»، شايسته تقدير در نوزدهمين دوره جايزه كتاب فصل.

128.      كتاب «حقوق و مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي زن / محمود حكمت‌نيا»، شايسته تقدير در نوزدهمين دوره جايزه كتاب فصل.

129.      معرفي سازمان انتشارات پژوهشگاه به عنوان ناشر نمونه در زمينة نشر كتب علمي در سيزدهمين دوره كتاب سال حوزه.

 

جوایز سال 1391

130.      كتاب «معرفت‌شناسي و هرمنوتيك از منظر عرفاني / ترجمه پيروز فطورچي» شايسته تقدير در بيست و يكمين دوره جايزه كتاب فصل.

131.      كتاب «تاريخي‌نگري و دين / محمد عرب‌صالحي» شايسته تقدير در بيست و يكمين دوره جايزه كتاب فصل.

132.      مجموعه دوازده جلدي «سيره صحيح پيام اعظم (ص) / محمد سپهري» شايسته تقدير از جشنواره «محمد(ص)، پيامبر صلح و رحمت»

133.      كتاب «حقوق زن و خانواده / محمود حكمت‌نيا» اثر برگزيده در چهاردهمين همايش كتاب سال حوزه.

 

جوایز سال 1392

134.      کتاب «بازار سرمايه اسلامي(1) / محمود حكمت‌نيا» اثر برگزيده در بيست و چهارمين جايزه كتاب فصل.

135.      كتاب «فلسفه زبان قاره‌اي و فرهنگي / محمد رعايت‌جهرمي» اثر شايسته تقدير در بيست و پنجمين جايزه كتاب فصل.

136.      كتاب «بازار سرمايه اسلامي / سيدعباس موسويان» اثر برگزيده در همايش كتاب سال حوزه

137.      كتاب «حدوث جسماني نفس / ابوالحسن غفاري» اثر برگزيده در همايش كتاب سال حوزه

138.      كتاب «سيري در تفكر كلامي معاصر / محمد صفر جبرئيلي» اثر شايسته تقدير در همايش كتاب سال حوزه

139.      كتاب «نفس‌الامر در فلسفه اسلامي / محمدعلي اردستاني» اثر شايسته تقدير در همايش كتاب سال حوزه

140.      کتاب «فلسفه مالكيت فكري / محمود حكمت‌نيا» اثر تحسين شده در همايش كتاب سال حوزه

141.      كتاب «بازار سرمايه اسلامي / سيدعباس موسويان» اثر شايسته تقدير از سي و يكمين جشنواره كتاب سال جمهوري اسلامي.

 

جوایز سال 1393

142.      كتاب «دين و علم / ترجمه پيروز فطورچي » اثر برگزيده از بيست و هفتمين دوره جايزه كتاب فصل

143.      كتاب «سلوك اخلاقي / امير غنوي» اثر برگزيده از بيست و هفتمين دوره جايزه كتاب فصل

144.      کتاب «درباره پیامبر اسلام (ص) / محمد حسن قدردان قراملکی» پنجمین جشنواره کتاب دین پژوهش های برتر

145.      کتاب «روحانیت و تجدد / عبدالوهاب فراتی» اثر شايسته تقدیر پنجمین جشنواره کتاب دین پژوهش های برتر

146.      كتاب «دين و علم / ترجمه آقای پيروز فطورچي» اثر برگزیده بيست و هفتمين دوره جايزه كتاب فصل

147.      تقدیر از «مدیر عامل سازمان انتشارات / سید غلامرضا حسینی» در شانزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد

148.      كتاب «سلوك اخلاقي / امير غنوي» اثر برگزیده بيست و هفتمين دوره جايزه كتاب فصل

149.      قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه  / تنها قطب علمی برتر کشور / از طرف وزارت علوم و تحقیقات

150.      معرفي كانون انديشه جوان به عنوان ناشر برتر در يازدهمين جشنواره كتاب‌هاي آموزشي و تربيتي

151.      تقدير از سازمان انتشارات پژوهشگاه در يازدهمين جشنواره كتاب‌هاي آموزشي و تربيتي

152.      اثر شايسته تقدير كتاب «تفسیر تنزیلی قرآن / عبدالکریم بهجت‌پور» شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه

153.      اثر تحسين شده: کتاب «عناوین ثانوی و حقوق خانواده / هدایت نیا» شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه

154.      تقدير از دكتر محسن ردادي در هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی در بخش جوان

155.      کتاب «فقه سیاسی / سید کاظم سید باقری» برگزيده بخش دوم بزرگسال هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی

156.      تقدیر از «نظریه مصلحت در فقه امامیه / ابوالقاسم علیدوست» همایش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

157.      تقدیر از «نظریه شبکه معرفتی دینی / علیرضا قائمی‌نیا» همایش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

158.      تقدیر از «نظریه ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری / سید عباس موسویان» همایش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

159.      تقدیر از «نظریه الگوی مصرف کلان در جامعه مطلوب اسلامی / سید حسین میرمعزی» همایش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

160.      تقدیر از «نظریه ابتناء برساختگی تکون و تطور معرفت دینی بر تأثیر تعامل مبادی خمسه / آیت‌الله علی‌اکبر رشاد» همایش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

 

جوایز سال 1394

161.      تقدیر از «انسجام اسلامی؛‌ چالش‌ها و فرصت‌ها / حجت الاسلام و المسلمین حسن کامران» در دومین همایش تقدیر از آثار و پایان نامه های تقریبی

162.      تقدير از «جلد ‌دوم اعتزال‌نو / حجت الاسلام و المسلمین محمد عرب‌صالحی» در دومین جشنواره ارتقاء کیفیت

163.      تقدیر از «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام / حجت الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی» در دهمین‌آیین‌تجلیل‌از‌پژوهشگران برتر حوزه دین

164.      تقدیر از «روش شناسی تفسیر قرآن /دکتر علی نصری» در دهمین‌ آیین ‌تجلیل‌ از ‌پژوهشگران برتر حوزه دین

165.      تقدیر از «پژوهش مکتب تأویلی و گفتمان وحی / دکتر میثم توکلی بینا» در دهمین‌آیین‌تجلیل‌از‌پژوهشگران برتر حوزه دین

166.      كسب رتبه اول «بازار سرمایه اسلامی / حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌عباس موسویان» در نخستین جشنواره علمی‌ پژوهشی ‌علامه طباطبایی ویژه علوم انسانی

167.      كسب رتبه دوم «اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی / حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدحسین میرمعزی» در نخستین جشنواره علمی‌ پژوهشی ‌علامه طباطبایی ویژه علوم‌انسانی

168.      كسب رتبه دوم «ابزارهای مشتقه / حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامعلی معصومی‌نیا» نخستین جشنواره علمی‌ پژوهشی ‌علامه طباطبایی ویژه علوم‌انسانی

169.      كسب رتبه دوم «مبانی مالکیت فکری/ دکتر محمود حکمت‌نیا» در نخستین جشنواره علمی‌ پژوهشی ‌علامه طباطبایی ویژه علوم‌انسانی

170.      كسب رتبه دوم «فقه و مصلحت / حجت‌الاسلام والمسلمین ابولقاسم علیدوست» در نخستین جشنواره علمی‌ پژوهشی ‌علامه طباطبایی ویژه علوم انسانی

171.      كسب رتبه سوم در نخستین جشنواره علمی‌ پژوهشی ‌علامه طباطبایی ویژه علوم انسانی «ابداعات فلسفی علامه / حجت‌الاسلام و‌المسلمین اردستانی و کوچنانی»

172.      كسب رتبه سوم «فرهنگ معیار/ حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم» در نخستین جشنواره علمی‌ پژوهشی ‌علامه طباطبایی ویژه علوم‌انسانی

173.      كسب رتبه سوم «منطق فهم دین / آیت‌الله علی‌اکبر رشاد» در نخستین جشنواره علمی‌ پژوهشی ‌علامه طباطبایی ویژه علوم‌انسانی

174.      كسب رتبه سوم «بیولوژی نص / حجت‌الاسلام و‌المسلمین علیرضا قائمی‌نیا» در نخستین جشنواره علمی‌ پژوهشی ‌علامه طباطبایی ویژه علوم‌انسانی

175.      دریافت‌ جایزه ‌جهانی‌ علوم انسانی‌اسلامی از سومین‌کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی / حجت‌الاسلام والمسلمین ابولقاسم علیدوست

176.      کسب عنوان نهاد برتر پژوهشی توسط پژوهشگاه در چهارمین نشست هم‌اندیشی مدیران و معاونان پژوهش مراکز پژوهشی حوزوی

 

جوایز سال 1395

177.      كتاب «جستاری در اصلاح‌شناسی و مبانی داستانی دفاع مقدس / احمد شاکری» اثر شايسته تقدير در اختتامیه چهاردهمین جایزه ادبی قلم زرین.

178.      دریافت‌ جایزه برتر از سومین دوره اعطای جایزه هنری غدیر / پژوهش در عرصه امام علی(ع) (دانشنامه امام علی(ع)) / آیت‌الله رشاد.

179.      دریافت‌ جایزه ویژه از چهارمین جشنواره بین‌المللی امام علی(ع) پژوهان / پژوهش در عرصه امام علی(ع) (دانشنامه امام علی(ع)) / آیت‌الله رشاد.

180.      تحقيق «پژوهشگر برتر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها / آیت‌الله رشاد»، داراي لوح تقدير در دومین دوره نشان دهخدا ویژه علوم انسانی.

181.      كتاب «جستاری در اصلاح‌شناسی و مبانی داستانی دفاع مقدس / احمد شاکری» اثر شايسته تقدير در دومین دوره نشان دهخدا ویژه علوم انسانی.

182.      كتاب «هویت غربی ماهیت و مؤلفه‌ها / دکتر سیدرضا موسوی» اثر شايسته تقدير در دومین دوره نشان دهخدا ویژه علوم انسانی.

183.      كتاب « جامعه‌شناسی دین / قاسم اخوان‌نبوی » اثر برگزيده بعنوان کتاب درسی برای معلمان و کتابداران.

184.      كتاب «اقتصاد تعاونی از منظر اسلام / حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی» اثر شايسته تقدير در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه

185.      كتاب «قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم / حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری» اثر شايسته تقدير در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه.

186.      كتاب «گام‌های پسین در فلسفه برین / حجت‌الاسلام والمسلمین حسین عشاقی» اثر شايسته تقدير در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه.

187.      كتاب «جستاری در اصلاح‌شناسی و مبانی داستانی دفاع مقدس / احمد شاکری» اثر شايسته تقدير در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه.

188.      كتاب «فلسفه عرفان / حجت‌الاسلام والمسلمین علی فضلی» اثر شايسته تحسین در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه.

189.      كتاب «اخلاق گفت‌وگو / علی‌محمد حسین‌زاده» اثر شايسته تحسین در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه.

190.      معرفي سازمان انتشارات پژوهشگاه به عنوان ناشر برگزیده آثار حوزوی در هجدهمین همایش كتاب سال حوزه.

191.      كتاب «فلسفه فیلم / احمدرضا معتمدی» اثر برگزيده بخش مباحث نظری در ششمین دوره کتاب سال سینمای ایران.

 

امتيازات احراز شده توسط مجلات

192.      قبسات: نشريه برگزيده در ردة پژوهش تخصصي.

193.      قبسات: احراز گواهي ضريب تأثير IF و كسب رتبه دوم.

194.      قبسات: نشريه برتر در گزارش سالانه نشريات علمي حوزه توسط معاونت پژوهشي حوزه، سال 1389.

195.      اقتصاد اسلامي: احراز گواهي ضريب تأثير IF و كسب رتبه دوم.

196.      فقه و حقوق: نشريه برتر در گزارش سالانه نشريات علمي حوزه توسط معاونت پژوهشي حوزه، سال 1389.

197.      كتاب نقد: نشريه برگزيده در ردة پژوهش عمومي.

198.      سازمان انتشارات پژوهشگاه: ناشر شايسته تقدير در همايش كتاب سال حوزه

 

مقالات برگزيده

199.      آثار اقتصادي جايگزيني نظام مشاركت، فصلنامه اقتصاد اسلامي. (ش 5) جشنواره مطبوعات.

200.      ذخيره قانوني و سپرده بانكي، فصلنامه اقتصاد اسلامي. (ش 7) جشنواره مطبوعات.

201.      ثبات شريعت و مديريت دگرگوني‌هاي اجتماعي، فصلنامه اقتصاد اسلامي. (ش 8) جشنواره مطبوعات.

202.      جنگ‌هاي صليبي به نام مسيح به كام شيطان، ايران معاصر (زمانه). (ش 1) جشنواره مطبوعات.

203.      تحمل اجتماعي و پلوراليسم ديني، فصلنامه كتاب نقد. (ش 23) جشنواره مطبوعات.

204.      امام محمد غزالي، خردورزي و دينداري، فصلنامه ذهن. (ش 11 و 12) جشنواره مطبوعات.

205.      پاسخ‌هاي محقق طوسي به شك‌گرايي، فصلنامه ذهن. (ش 11 و 12) جشنواره مطبوعات.

206.      تجربه ديني و مسأله عينيت، فصلنامه قبسات. (ش 26) جشنواره مطبوعات.

207.      عارفان و انتظار بشر از دين، فصلنامه قبسات. (ش 24) جشنواره مطبوعات.

208.      نگاهي به تجربه ديني، فصلنامه قبسات. (ش 26) جشنواره مطبوعات.

209.      پايان امپراتوري، ماهنامه زمانه. (ش 44) جشنواره مطبوعات.

210.      خانم کودتا، ماهنامه زمانه. (ش 43) جشنواره مطبوعات.

211.      از خاورميانه جديد تا خاورميانه بزرگ، ماهنامه زمانه. (ش 44) جشنواره مطبوعات.

212.      چشم‌انداز ادبيات داستاني قبل از انقلاب، ماهنامه زمانه. (ش 53 و 54) جشنواره مطبوعات.

213.      نبوغ پيش‌بيني جک لندن، ماهنامه زمانه. (ش 44) جشنواره مطبوعات.

214.      جامعه اطلاعاتي و جنسيت، ماهنامه زمانه. (ش 48) جشنواره مطبوعات.

215.      گوهر تشيع و دموکراسي، فصلنامه کتاب نقد. (ش 43) جشنواره مطبوعات.

216.      خرافه‌پردازي، خاستگاه و نقد آن، فصلنامه کتاب نقد. (ش 40) جشنواره مطبوعات.

217.      اباحه‌گري، آفت دينداري، فصلنامه کتاب نقد. (ش 40) جشنواره مطبوعات.

218.      چگونگي كاربرد عقد استصناع در قانون عمليات بانكي بدون ربا، اقتصاد اسلامي (ش 30) شانزدهمين جشنواره مطبوعات.

219.      نقش صنايع فرهنگي و هويت ملي (زمانه 68) شانزدهمين جشنواره مطبوعات.

220.      بررسي فقهي و اقتصادي مالكيت فكري / محمود حكمت‌نيا (اقتصاد 33) هفدهمين جشنواره مطبوعات.

221.      مباني اخلاق سياسي در اسلام / غلامرضا بهروز لك / (قبسات 51) هفدهمين جشنواره مطبوعات.

222.      اصلاحات و انقلاب‌هاي مخملي / حسين خزائي/ (زمانه 81) / هفدهمين جشنواره مطبوعات.

223.      مقاله آرمان شهر آينده / محمدمهدي سيار / (زمانه 9 دوره جديد) / رتبه اول در هجدهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري‌ها.

224.      مقاله معمابيني كلئوپاترا و سيلي خانم مأمور / حسين افق / (زمانه 9 دوره جديد) / رتبه سوم در هجدهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري‌ها.

225.      گفتگو / يمن در تعارض / محمود پيربداقي / (زمانه 9 دوره جديد) / رتبه دوم در هجدهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري‌ها.

226.      بنيادهاي جرم‌انگاري در حقوق كيفري نوين / سعيد قميشي/ (حقوق اسلامي 24) / برگزيده در هجدهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري‌ها.

عضویت در خبر نامه

تماس با ما

نشانی دفتر مركزی (تهران): خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) - كوچه پژوهشگاه (دوم) - پلاك 2

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) - كوچه شهید میثمی (كوی 10)

info@iict.ac.ir

٨٨٥٠١٠٦٤

اطلاعات بیشتر