العربيه

English

پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦
عنوان

اين پژوهشكده داراي پنج گروه علمي با عنوان‌هاي: «تاريخ و تمدن»، «غرب‌شناسي»، «مطالعات انقلاب اسلامي»، «ادبيات انديشه»، و «فرهنگ‌پژوهي» است.
اهداف و برنامه‌هاي كلي
ـ شناخت و بازپيرايي مواريث مكتوب علمي اسلامي در حوزۀ تاريخ، تمدن، فرهنگ و هنر ايران و اسلام.
ـ تحقيق در زمينۀ تحولات، مباني و مسائل تمدن، فرهنگ و هنر اسلامي ايراني.
ـ تحليل و بازكاوي كاستي‌هاي ديرين، آسيب‌شناسي وضعيت كنوني و بررسي چشم‌انداز و چالش‌هاي آتي فرهنگ و تمدن اسلامي و ارائۀ راه‌كارهاي شايسته جهت احياء و ارتقاي فرهنگ و هنر اسلامي ايراني و تعميق پيوند نسل امروز با آن.
ـ بررسي و تبيين نظري پيشينه، مباني، اهداف و فرآيند تحقق انقلاب اسلامي و مطالعه و بازشناسي مسائل و موانع انقلاب و راه‌هاي تحكيم اصول و توسعۀ آرمان‌ها و ارزش‌هاي متعالي آن و مصون‌سازي طبقات اجتماعي در قبال تازش فكري ـ فرهنگي بيگانگان.
ـ بازشناسي ماهيت و مؤلفه‌هاي فكر و فرهنگ غربي و نقد و ارزيابي علمي دستاورد‌هاي تمدن جديد، بررسي راه‌هاي توسعۀ انديشه اسلامي و طرق اصطياد عناصر انساني و عقلاني فرهنگ و تمدن ديگر ملل.
ـ نقد آثار منتشره و آراء مطرح شده در حوزه‌هاي مطالعاتي پژوهشكده.

جستجو