من یک رئالیست هستم نه پوزیتیویست برگزار شد

نشست پیش‌اجلاسیه نقشه راه علوم انسانی اسلامی با ارائه دکتر ابراهیم دادجوی و باحضور ناقدان و داوران این نظریه، 24 خرداد سال جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

کرسی ترویجی مبانی جهان شناختی الگوی اسلامی پیشرفت برگزار می‌شود

به همت گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی مبانی جهان شناختی الگوی اسلامی پیشرفت، سه شنبه 26 خردادماه 94 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می شود.

کرسی ترویجی مبانی انسان شناسی الگوی اسلامی پیشرفت برگزار می‌شود

به همت گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی مبانی انسان شناسی الگوی اسلامی پیشرفت، یکشنبه 24 خردادماه 94 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می شود.