کرسی ترویجی جریان‌های فرهنگی در دوره حکومت حضرت علی (ع)

گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی جریان‌های فرهنگی در دوره حکومت حضرت علی (ع)" را در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ دی‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

کرسی ترویجی واقع‌گرایی پیش‌رونده

گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی واقع‌گرایی پیش‌رونده" را روز دوشنبه مورخ ۲۷ دی‌ماه جاری برگزار می‌نماید."