آیین رونمایی از اثر ارزشمند منظومه فکری امام خمینی(ره)