گروه معرفت شناسی

اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ اهتمام ویژه به احیا و توسعۀ مطالعات درون دینی در حوزه‌های گوناگون فکری، اعتقادی، رفتاری و ارزشی با لحاظ علوم، دیدگاه‌ها و مسایل نوپدید.
ـ نقد و بازپژوهی، تنسیق و ارایۀ ساختارمند معارف قرآنی ناظر به اندیشه‌ها و نیازهای زمان در قلمرو معارف گوناگون بینشی و ارزشی قرآن.
ـ آسیب‌شناسی مطالعات قرآنی و نقد برداشت‌های نادرست از معارف معصوم و وحیانی و پاسخ به شبهات القایی در قلمرو معارف قرآن.


اعضای هیات علمی گروه معرفت‌شناسی:

مهدی عباس زاده – مدیر گروه                                 دانلود : رزومه علمی مهدی عباس زاده           حجم فایل ۳۶۵ KB

علیرضا قائمی نیا

ابراهیم دادجوی                                                      دانلود : رزومه علمی ابراهیم دادجوی              حجم فایل ۱۵۴ KB