گروه کلام

اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ بازپژوهی کلام اسلامی و بازنگری تحلیل آثار و آراء متکلمان بزرگ مسلمان.
ـ تبیین و تنسیق عقاید اسلامی به زبان زمان.
ـ اهتمام در جهت تعمیق و ایجاد پویایی و بالندگی در کلام و دین‌پژوهی اسلامی با توجه به نظرها و نیازهای جدید.
ـ پاسخگویی به شبهات القایی در قلمرو عقاید و کلام اسلامی.
ـ نقد مکاتب و دیدگاه‌های معارض.


اعضای هیأت علمی گروه کلام و دین‌پژوهی:

قاسم ترخان ـ مدیر گروه                               دانلود : رزومه علمی قاسم ترخان                                   حجم فایل ۴۳۹ KB

قاسم اخوان نبوی                                          دانلود : رزومه علمی قاسم اخوان نبوی                          حجم فایل ۱۲۴ KB

محمدصفر جبرییلی                                       دانلود : رزومه علمی محمدصفر جبرئیلی                        حجم فایل ۲۴۷ KB

محمدحسن قدردان قراملکی                         دانلود : رزومه علمی محمدحسن قدردان قراملکی           حجم فایل ۲۸۷ KB

محمدتقی سهرابی فر                                   دانلود : رزومه علمی محمدتقی سهرابی‌فر                      حجم فایل ۲۴۷ KB

محمد کاشی زاده