گروه قرآن پژوهی

اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ اهتمام ویژه به احیا و توسعۀ مطالعات درون دینی در حوزه‌های گوناگون فکری، اعتقادی، رفتاری و ارزشی با لحاظ علوم، دیدگاه‌ها و مسایل نوپدید.
ـ نقد و بازپژوهی، تنسیق و ارایۀ ساختارمند معارف قرآنی ناظر به اندیشه‌ها و نیازهای زمان در قلمرو معارف گوناگون بینشی و ارزشی قرآن.
ـ آسیب‌شناسی مطالعات قرآنی و نقد برداشت‌های نادرست از معارف معصوم و وحیانی و پاسخ به شبهات القایی در قلمرو معارف قرآن.

اعضای هیات علمی گروه قرآن‌پژوهی:

محمدعلی اسدی‌نسب – مدیر گروه              دانلود : رزومه علمی محمدعلی اسدی‌نسب                حجم فایل ۲۱۸ KB

عبدالکریم بهجت‌پور                                   دانلود : رزومه علمی عبدالکریم بهجت‌پور                   حجم فایل ۱۹۹ KB

سید محمدحسین جواهری                         دانلود : رزومه علمی سید محمدحسین جواهری          حجم فایل ۱۷۶ KB

سعید داودی لیمونی                                  دانلود : رزومه علمی سعید داودی لیمونی                    حجم فایل ۱۴۷ KB

محمد عابدی                                              دانلود : رزومه علمی محمد عابدی                                حجم فایل ۱۷۱ KB