کتاب “فلسفه پزشکی”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “فلسفه پزشکی” اثر احمد رضا همتی، محققگروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه منتشر شد. 

پژوهش حاضر، نتیجه تلاش علمی محقق ارجمند جناب آقای احمد رضا همتی مقدم است که در گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته است و شامل چهار فصل به شرح زیر است:

فصل اول: فلسفه پزشکی و سیر تاریخی آن

فصل دوم: نظریه ای درباره سلامت

فصل سوم: نظریه در رابطه با پزشک و بیمار

فصل چهارم: اخلاق پزشکی

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب خود، درباره این کتاب و معرفی فصول آنمی نویسد:

پژوهش حاضر در واقع کتابی برای معرفی فلسفه پزشکی نیست، اگر چه سعی شده است به طور مختصر این حوزه معرفی شود. در این پژوهش هدف اولیه واکابی و تامل دقیق فلسفی درباره مهمترین موضوعات فلسفه پزشکی یعنی ماهیت سلامت و بیماری بوده است. برخی از این ایدهها در چند سال اخیر در نشریههای علمی کشور منتشر شده بود، اما در این پژوهش سعی کردهام در چارچوبی مشخص سه حوزه پژوهش از فلسفه پزشکی یعنی هستیشناسی، معرفتشناسی و اخلاق پزشکی را در قالبی سازگار با یکدیگر بررسی کنم. باز تاکید میکنم هدف من از این پژوهش، توصیف فلسفهپزشکی و مباحث آن نبوده است، بلکه با رویکردی خاص در پی بسط و گسترش نظریههایی در فلسفه پزشکی بودهام.

در واقع در حوزه سلامت سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه آیا میتوان نظریهای درباره سلامت ارائه داد که تمام جوانب انسانی را در قالبی منطقا سازگار با یکدیگر مرتبط سازد؟

در همین زمینه سواات فرعی پژوهش حاضر عبارتند از:

1.     مفهوم سلامت و بیماری چیست؟

2.     آیا سلامت صرفا فقدان بیماری است؟

3.     اگر سلامت ابعاد دیگری را هم شامل میشود چگونه این ابعاد به یکدیگر مرتبط هستند؟

پژوهش حاضر از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول به توصیف فلسفهپزشکی و چگونگی تاسیس آکادمیک این رشته پرداختهام که شاید توصیفیترین فصل کتاب باشد. فصل دوم به مهمترین مساله فلسفه پزشکی یعنی بحث سلامت میپردازد. در این فصل بعد از توضیحات مختصری درباره هستیشناسی پزشکی، به ارائه نظریهای درباره سلامت میپردازم که شکل خامی از آن پیش از این در مجله ذهن منتشر شده بود. در این فصل سعی من بر این بوده است که نظریهای درباره سلامت ارائه دهم که ابعاد مختلف انسانی را تحت پوشش قرار دهد و چارچوبی منطقی داشته باشد. در این فصل با استفاده از دستاوردهای فیلسوفان تحلیلی در حوزههای فلسفه ذهن و زبان سعی کردهام رابطه میان بعد بیولوژیکی و ابعاد روان-اجتماع- معنویت را به گونهای تدوین کنم که ماهیت بالینی سلامت از بین نرود و در عین حال بصیرتهای در فهم درمان بیماران برایمان داشته باشد. در فصل سوم کتاب ابتدا مباحث معرفت شناختی پزشکی معرفی میشود و سپس از نظریهای معرفتشناسانه درباره رابطه میان پزشک و بیمار دفاع میکنم. در نهایت فصل چهارم کتاب را به اخلاق پزشکی اختصاص دادم و به طور خاص درباره سقط جنین. در این فصل ابتدا توضیحات مختصری درباره اخلاق پزشکی داده میشود و سپس یکی از موضوعات این حوزه یعنی مساله سقط جنین به طور مفصل ارزیابی میشود. در این فصل از منظر صرفا اخلاقی به موضوع سقط جنین میپردازم.

 

گفتنی است کتاب “فلسفه پزشکی” اثر احمد رضا همتی مقدم ، با قیمت  15000  تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.orgمراجعه کنند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید