معرفي پژوهشكده حكمت و دين‌پژوهي

اهداف و برنامه‌های کلی پژوهشکده

این پژوهشکده دارای شش گروه علمی با عنوان‌های: «قرآن‌پژوهی»، «کلام»، «معرفت‌شناسی»، «فلسفه»، «عرفان» و «منطق فهم دین» است.

اهداف و برنامه‌های کلی

 

ـ بازپژوهی و بازپیرایی حکمت و کلام و معارف اسلامی.
ـ تبیین و ساماندهی مناسب مباحث زیرساختی اندیشة دینی با توجه به نیازها و نظریه‌های جدید.
ـ ایجاد بستر مناسب برای تعمیق و پویایی و بالندگی اندیشة دینی به تناسب نیازهای زمانه.
ـ پاسخ به شبهات القایی در قلمرو و عقاید و کلام اسلامی.
ـ نقد مکاتب و دیدگاه‌های معارض در حوزۀ زیرساخت‌های اندیشة دینی.