مدیریت اسلامی

اهداف و برنامه‌های کلی
ـ کشف و تبیین نظام تربیتی و نظام اخلاقی اسلام.
ـ آسیب شناسی تعلیم وتربیت و اخلاق در جامعه ایران.
ـ شناخت و نقد مکاتب و نظامهای اخلاقی و تربیتی.
ـ جمع‌آوری، تحلیل و نقد تجارب تربیتی و اخلاقی در ایران، جهان اسلام و سایر جوامع بشری.
ـ طراحی الگوهای فردی، اجتماعی و نهادی، سازمانی اخلاقی و تربیتی.
ـ تبیین مبادی و مبانی نظام اخلاقی و تربیتی اسلام.
ـ بازشناسی، نقد و احیاء، باز‌پژوهی و باز پیرایی تراث اخلاقی و تربیتی اسلام.

معرفی اعضای علمی هیأت علمی گروه مدیریت اسلامی:

علی‌آقا پیروز ـ مدیر گروه دانلود : رزومه علمی علی آقا پیروز حجم فایل ۱۴۴ KB
حسین بابایی مجرد دانلود : رزومه علمی حسین بابایی مجرد حجم فایل ۱۶۴ KB

غفور پاک نهاد