غرب‌شناسی

اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ شناخت، ارزیابی و شناساندن زوایای مختلف اندیشه، راهبردها و سیاست‌ها و نیز آثار و مظاهر جامعه غربی.
ـ شناسایی راه‌های تعامل و مفاهمه فرهنگی و اندیشه‌ای بین جهان اسلام و غرب و ساخت‌شکنی و اصطیاد عناصر انسانی و عقلانی دستاوردهای علمی آن.
ـ شناسایی زمینه‌ها و اقتضایات مختلف تبادل فرهنگی و علمی.
ـ مطالعه روش‌ها و سازوکارهای سلطه فکری و فرهنگی غرب در جهت ایجاد مصونیت فکری در جامعه اسلامی.
ـ شناسایی علم و فناوری غربی و نحوه تعامل با آن.