سیاست

اهداف و برنامه‌های کلی:

ـ تبیین زیرساخت‌های نظری و مسایل اساسی نظام سیاسی اسلام.
ـ نظریه‌پردازی و تبیین نهادهای ثابت و ارایه الگوهای مناسب در زمینه سازوکارهای متغیر نظام سیاسی اسلام.
ـ بازپژوهی، نقد و ارایه آراء متفکران اسلامی در حوزه حکومت و سیاست.
ـ آسیب‌شناسی در زمینه مباحث نظری کلام سیاسی اسلام و ارزیابی کارآمدی سازوکار و عملکرد‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و ارایه راه‌کارهای مناسب.
ـ زمینه‌سازی علمی ـ فرهنگی جهت تحقق کامل نظام سیاسی اسلام و تحکیم اساس حکومت دینی در جامعه.
ـ مطالعه تطبیقی و نقد مکاتب و نظام‌های سیاسی معاصر.

معرفی اعضای هیأت علمی گروه سیاست:

سید کاظم سید باقری- مدیر گروه            دانلود : رزومه علمی سید کاظم سید باقری                     حجم فایل ۲۲۱ KB

سید سجاد ایزدهی                              دانلود : رزومه علمی سید سجاد ایزدهی                         حجم فایل ۱۲۵ KB

محسن مهاجرنیا                                 دانلود : رزومه علمی محسن مهاجرنیا                          حجم فایل ۱۸۴ KB

مسعود عبدالحسین پور فرد                   دانلود : رزومه علمی مسعود عبدالحسین پورفرد              حجم فایل ۱۵۴ KB

عبد الوهاب فراتی                              دانلود : رزومه علمی عبدالوهاب فراتی                          حجم فایل ۱۸۴ KB

ابوالحسن حسنی                                دانلود : رزومه علمی ابوالحسن حسنی                            حجم فایل ۱۲۶ KB

محمد ملک زاده                                دانلود : رزومه علمی محمد ملک زاده                             حجم فایل ۹۷ KB