سیاست

اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ تبیین زیرساخت‌های نظری و مسایل اساسی نظام سیاسی اسلام.
ـ نظریه‌پردازی و تبیین نهادهای ثابت و ارایه الگوهای مناسب در زمینه سازوکارهای متغیر نظام سیاسی اسلام.
ـ بازپژوهی، نقد و ارایه آراء متفکران اسلامی در حوزه حکومت و سیاست.
ـ آسیب‌شناسی در زمینه مباحث نظری کلام سیاسی اسلام و ارزیابی کارآمدی سازوکار و عملکرد‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و ارایه راه‌کارهای مناسب.
ـ زمینه‌سازی علمی ـ فرهنگی جهت تحقق کامل نظام سیاسی اسلام و تحکیم اساس حکومت دینی در جامعه.
ـ مطالعه تطبیقی و نقد مکاتب و نظام‌های سیاسی معاصر.

معرفی اعضای هیأت علمی گروه سیاست:

سید سجاد ایزدهی ـ مدیر گروه           دانلود : رزومه علمی سید سجاد ایزدهی                         حجم فایل ۱۲۵ KB

محسن مهاجرنیا                                 دانلود : رزومه علمی محسن مهاجرنیا                              حجم فایل ۱۸۴ KB

سید کاظم سید باقری                         دانلود : رزومه علمی سید کاظم سید باقری                     حجم فایل ۲۲۱ KB

مسعود عبدالحسین پور فرد               دانلود : رزومه علمی مسعود عبدالحسین پورفرد              حجم فایل ۱۵۴ KB

عبد الوهاب فراتی                             دانلود : رزومه علمی عبدالوهاب فراتی                             حجم فایل ۱۸۴ KB

ابوالحسن حسنی                              دانلود : رزومه علمی ابوالحسن حسنی                              حجم فایل ۱۲۶ KB

محمد ملک زاده                               دانلود : رزومه علمی محمد ملک زاده                                 حجم فایل ۹۷ KB