امتیازات احراز شده


امتیازات و افتخارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه جوان، طی سا‌ل‌های اخیر در جشنواره‌های علمی و فرهنگی متعدد جایگاهی ممتاز را احراز نموده است. این پژوهشگاه به ترتیب در سال‌های 79 نُه امتیاز، 80 ده امتیاز، 81 سیزده امتیاز، 82 یازده امتیاز، 83 پنج امتیاز، 84 هفت امتیاز، 85 چهار امتیاز، 86 دوازده امتیاز، 87 دوازده امتیاز،  88 شانزده امتیاز و در سال 89 تا کنون هجده امتیاز را کسب نموده است. که این نتیجه در نوبه خود و در میان سایر دستگاه‌های پژوهشی کشور کم‌‌نظیر است.