اعلام مصوبات پنجمین کمیته علمی همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری

 مصوبات پنجمین کمیته علمی همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری اعلام شد.
1. شاخص های تدوین و ارزیابی مقاله به دو دسته شکلی و محتوایی تقسیم شود و برای هر یک ضرایب و نمراتی در نظر گرفته شود برای شاخص های محتوایی از قبیل رویکرد اسلامی در تدوین و نوآوری ضریب بیشتری نسبت به شاخص های شکلی داده شود.
2. مقرر گردید برای ترغیب نویسندگان به تدوین مقاله ، ترتیبی اتخاذ شود تا مقالات برگزیده ،در مجلات علمی – پژوهشی چاپ  شود در این خصوص مجلات علمی پژوهشی مراکز همکار علمی از قبیل : نشریه دانشگاه عالی دفاع ملی – نشریه  کمسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت –نشریه  شورای فرهنگی اجتماعی زنان – نشریه مرکز آموزش مدیریت دولتی ، برای چاپ مقالات برگزیده اعلام آمادگی کرده اند
3. برای دریافت گرید علمی همایش از وزارت علوم پیگری لازم صورت گیرد.
4. چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی پژوهشی و نیز گرید علمی همایش در فراخوان درج شود.
مهمترین معیارهای پیشنهادی برای تدوین و ارزیابی مقالات همایش ملی سیاستهای کلی نظام اداری‌‌
1. مقاله ارائه شده به همایش، قبلا چاپ نشده باشد.
2. رویکرد اسلامی  و ابتناء بر نظام ارزشهای اسلامی در تدوین مقالات مد نظر قرار گرفته باشد.
3.  نوآوری در مطالب مقاله مد نظر قرار گرفته باشد.
4. هماهنگی و نظم منطقی در ساختار مقاله رعایت شده باشد.
5. مفاد مقاله تحت یکی از عناوین محورها و یا موضوعات همایش باشد.
6. مقاله از رسائی و شیوائی برخوردار باشد.
7. مقاله از قوت در طرح مسئله برخوردار باشد.
8. در مقاله از منابع معتبر استفاده شده باشد.
9. ارجائات مقاله در متن آورده شود و همه منابع در پایان مقاله ذکر گردد.
10. در مقاله اصول روش تحقیق علمی  رعایت شده باشد.
11. مطالب مقاله مستدل و مستند  باشد و از تکرار و کلی گویی پرهیز شود.
12.  مقاله در نتیجه گیری همراه با  ارائه پیشنهاد و راهبردهای علمی و کاربردی  باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید