اخلاق

اخلاق

اهداف و برنامه‌های كلی
ـ کشف و تبیین نظام تربیتی و نظام اخلاقی اسلام.
ـ آسیب شناسی تعلیم وتربیت و اخلاق در جامعه ایران.
ـ شناخت و نقد مکاتب و نظامهای اخلاقی و تربیتی.
ـ جمع‌آوری، تحلیل و نقد تجارب تربیتی و اخلاقی در ایران، جهان اسلام و سایر جوامع بشری.
ـ طراحی الگوهای فردی، اجتماعی و نهادی، سازمانی اخلاقی و تربیتی.
ـ تبیین مبادی و مبانی نظام اخلاقی و تربیتی اسلام.
ـ بازشناسی، نقد و احیاء، باز‌پژوهی و باز پیرایی تراث اخلاقی و تربیتی اسلام.

معرفی اعضای هیأت علمی گروه اخلاق:

محمدرضا جباران  دانلود : رزومه علمی محمدرضا جباران حجم فایل ۱۴۸ KB
امير غنوی  دانلود : رزومه علمی امیر غنوی حجم فایل ۱۳۵ KB
محمد جداری عالی  دانلود : رزومه علمی محمد جداری عالی حجم فایل ۱۶۹ KB