اخبار مرکز

مقدمه
در فضای اندیشگانی امروز و در جریان تهاجم فرهنگی، آوردگاه ادبیات و ساحت‌های اصلی کلان رشته هنر، عرصه تاخت و تاز اندیشه‌های مهلک روشنفکری و شبه‌روشنفکری است‌؛ از این روی در کنار تولید آثارتوصیفی و تبلیغی، تجهیز اذهان نورسته جوانان وطن اسلامیمان به خوراک فکری ادبی و هنری سالم  با رویکرد‌ی نقد‌محور‌، اساس شکل‌گیری گروهی است به نام «ادب و هنر».
تعریف گروه
گروه ادب و هنر با تاکید بر زیرساخت های فکری ، معرفتی ،‌نظری ، جریان شناختی و با 3 رویکرد انجام پژوهش های نظری،‌ نقد آثار و تولید متون آفرینشی، در دو وادی ادبیات و هنر فعالیت می‌کند. این گروه که در آبان ماه سال 1389 تأسیس گردیده در 4 زمینه اصلی سینما، شعر و نثر ادبی، داستان و مطالعات نظری فعالیت میکند.
سینما 
این عرصه با اهداف بسط اندیشه‌ی دینی در مباحث مربوط به سینما، تبیین و ترویج گفتمان مهدویت و آینده‌شناسی شیعی در مباحث مربوط به سینمای آخر الزمان، تلاش جهت جریان‌سازی مبتنی بر فرهنگ بومی در فضای سینمای کشور و نیز دستیابی به زبان سینما بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
شعر و نثر ادبی 
اهداف گروه از فعالیت در این زمینه عمدتاً عبارت اند از تغذیه فکری ـ معرفتی مخاطبان شعر خوان، پر کردن خلأ موجود در کارهای تحقیقی و آفرینشی حوزه‌ شعر و جریان‌سازی و موج‌آفرینی متعهدانه در عرصه شعر کشور. این عرصه سیاست هایی چون توجه توأمان به دو حوزه آفرینشی و نظری،تأکید بر تولید آثار شاعران گفتمان انقلاب اسلامی ، پرهیز از تولید آثار عامه‌پسند و بازاری و تمرکز بر ادبیات معاصر و به‌ویژه ادبیات انقلاب اسلامی را دنبال می کند.
داستان 
این عرصه عموما اهدافی چون تببین، بسط و ترویج دغدغه‌های انقلاب اسلامی در حوزه ادبیات داستانی، پر کردن خلأ موجود در عرصه نقد، پژوهش و آفرینش در ادبیات داستانی، جذب و افزایش توانمندی استعدادهای جوان و موج‌آفرینی در عرصه ادبیات داستانی را دنبال میکند.
مطالعات نظری
 در زمینه مطالعات نظری، گروه ادب و هنر متکفل سیر در عرصه‌هایی چون مدیریت هنر و ادبیات،‌ جامعه شناسی هنر و ادبیات، نقد اصول سیاست گذاری هنر و ادبیات،‌ تاریخ هنر و ادبیات، نقد و بررسی نظریه های هنر و ادبیات، فلسفه هنر و ادبیات و … می باشد.
اهداف اصلی
1. اشاعه گفتمان فکری انقلاب اسلامی با استخدام قالب‌های ادبی 
2. تغذیه فکری – معرفتی مخاطبان جوان پژوهشگاه در زمینه‌های ادبیات و هنر‌های نمایشی
3. پاسخگویی به دغدغه‌های ادبی و هنری مخاطبان
4. ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقاء ادبی پژوهش‌های سایر گروه‌های مرکز 
5. کشف استعدادهای برتر و همسو در زمینه‌های ادبی و هنری به منظور جذب ایشان و افزایش توانمندی آنها 
مخاطبان
گروه با انگیزه پاسخگویی به دغدغه ها و نیازهای فکری، اندیشه‌ای و فرهنگی نسل نو تحقیقات خود را در سه سطح تقسیم بندی کرده است:
1. جوان: جوانان بین حدود  24-17 سال با سواد دیپلم 
2. دانشجو: جوانان بین حدود 24-18 سال، دانشجو ( با تحصیلات یا شاغل در سطح کاردانی و کارشناسی)
3. اندیشه: جوانان بین حدود  29-24 سال، دانشجو ( با داشتن تحصیلات در حدکارشناسی ارشد) 
در یک تقسیم بندی ثانویه مخاطبان مزبور به دو دسته اصلی وفرعی تقسیم می‌شوند. مخاطبان اصلی توده جوانان هر دسته هستند، که در واقع مخاطبان با واسطه گروه می¬باشند. مخاطبان فرعی نیز بخشی از آنان هستند که مجموعه ویژگی‌هایی چون اندیشه ورز، دغدغه‌مند، متعهد و مومن بودن آنان را از بقیه متمایز ساخته و به جهت این‌که حلقه اتصالی بین گروه و مخاطبان اصلی خواهند بود، مخاطبان بی‌واسطه مرکز قلمداد می شوند.